Vyslání zaměstnance do zahraničí – část 2

první části článku Vyslání zaměstnance do zahraničí jste se dozvěděli, co vlastně takové vyslání znamená, co říkají předpisy o vysílání pracovníků do zahraničí, na co si dát pozor před samotným vysláním a podmínky zaměstnání v hostitelské zemi.

V dnešním článku si přiblížíme, jak je se sociálním pojištěním, zdravotním pojištěním a daní z příjmu.

Sociální pojištění

Zaměstnanci během své dočasné práce v některé ze zemí EU mohou zůstat pojištění v systému sociálního zabezpečení státu, v němž pracovali před vysláním.

Zaměstnavatel musí předem informovat příslušné orgány hostitelské země a vyžádat si formulář A1 neboli Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, který vydává správa sociálního zabezpečení země, kde jsou zaměstnanci pojištění. Formulář A1 stvrzuje, že vyslaný zaměstnanec je registrován v systému sociálního zabezpečení domovské země a nemusí proto hradit příspěvky na sociální pojištění ve vyslané zemi.

Při podání žádosti o vydání formuláře A1 musí zaměstnavatel uvézt datum zahájení a ukončení vyslání pracovníka v jiné zemi EU. A maximální doba, kterou může uvést na formuláři, je 24 měsíců. V případě trvání vyslání delší než 24 měsíců či potřeby formulář prodloužit, zaměstnavatel může:

  • Požádat úřad, který formulář A1 vystavuje o prodloužení (pozor, povolení se neuděluje automaticky a je podmíněno vzájemnou dohodou mezi domovskou a hostitelskou zemí)
  • Nechat svého zaměstnance přihlásit do systému sociálního zabezpečení hostitelské země.

Zdravotní pojištění

Vyslaný zaměstnanec, za kterého je hrazeno zdravotní pojištění v domovském státě, musí mít po celou dobu vyslání u sebe Evropskou kartu zdravotního pojištění. Je to doklad, že jste zdravotně pojištěn v některé ze zemí EU.

V některých zemích je Evropský průkaz zdravotního pojištění stejný s průkazem veřejného zdravotního pojištění daného státu. Ale v některých zemí je nutno o Evropský průkaz zažádat.

Je vhodné si také u své zdravotní pojišťovny zjistit veškeré informace o míře zdravotního pojištění vztahující se na pojistné krytí rodinných příslušníků.

Použití Evropského zdravotního pojištění má omezení:

  • Nelze ho použít pro účely záchranných akcí či repatriace
  • Nevztahuje se na léčbu v soukromých zdravotních zařízení
  • Nevztahuje se na náklady na plánovanou zdravotní péči v zemích EU

V případě, že nepřetržitý pobyt zaměstnance v zahraničí bude delší než 6 měsíců a bude v zahraničí také zdravotně pojištěn, má možnost se odhlásit ze systému zdravotního pojištění před odjezdem své domovské země a pak za tohoto zaměstnance nemusí zaměstnavatel odvádět pojistné na zdravotní pojištění. V České republice však není možné odhlášení zařídit zpětně.

Daň z příjmu

V případě, že zaměstnanec pracuje v hostitelské zemi méně než 6 měsíců, nemusí platit daň z příjmu.

Povinnost zdanit příjmy v hostitelské zemi ovlivňuje:

  • Daňové rezidenství
  • Doba strávená zaměstnancem v hostitelské zemi
  • Skutečnost, kdo v konečném důsledku nese náklady za vyslaného pracovníka (zaměstnavatel z domovské země nebo společnost, do které byl pracovník vyslán v hostitelské zemi)

Je vhodné konzultovat s daňovými odborníky jak v domovské, tak hostitelské země případné dopady na povinnosti vysílaného pracovníka z pohledu daní. Každá země má svá pravila, proto je nutné se předem o všech aspektech informovat. Včasná a odborná pomoc může minimalizovat daň a případné další povinné platby.