Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

V roce 2024 stále platí pro zaměstnavatele povinnost splnit kvótu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Pokud máte více než 25 zaměstnanců, tak se Vás týká povinnost zaměstnat zdravotně postižené v minimálním počtu 4 % ze všech zaměstnanců. Tento počet se počítá na základě průměrného přepočteného počtu, který je uveden v prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb.

Kdo jsou osoby se zdravotním postižením?

Podle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou osoby se zdravotním postižením ty, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Mezi ně patří fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány za:

  • invalidními ve třetím stupni,
  • invalidními v prvním nebo druhém stupni,
  • zdravotně znevýhodněnými.

Tuto skutečnost musí osoba se zdravotním postižením doložit posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů při plnění povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením?
  1. zaměstnávání v pracovním poměru,

  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými ÚP ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (uzavírá se dle § 78 zákona o zaměstnanosti), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (tzv. náhradní plnění), nebo

    –> zde je důležité dbát na limity stanovené zákonem o zaměstnanosti a plnění povinností dodavatele, neboť za náhradní plnění mohou být považovány pouze zakázky, kdy faktury k těmto zakázkám jsou nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vloženy do evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí v souladu s ustanovením § 84 zákona o zaměstnanosti. Elektronická evidence náhradního plnění je dostupná po přihlášení na této stránce: https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnavani-ozp

  3. odvodem do státního rozpočtu,

    –> výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za až 3. čtvrtletí roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla, vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí pro účely zákona o zaměstnanosti.

nebo vzájemnou kombinací uvedených způsobů.

Zaměstnavatel je povinen podat odvod do státního rozpočtu do 15. února následujícího roku prostřednictvím Úřadu práce České republiky. Zaměstnavatel odesílá odvod na účet krajské pobočky, v jejímž obvodu má sídlo (u fyzické osoby – bydliště). Podrobné informace, včetně čísla účtu krajské pobočky, jsou k dispozici na následující adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/plneni-povinneho-podilu

Zaměstnavatel je také povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce České republiky, v jejímž územním obvodu má zaměstnavatel – právnická osoba sídlo nebo zaměstnavatel – fyzická osoba bydliště, plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Všechny podstatné informace najdete v metodickém výkladu pro zaměstnavatele, týkající se povinného podílu na: https://web.mpsv.cz/web/cz/plneni-povinneho-podilu-ozp