Řízení lidských zdrojů

Udržet a uřídit organizační strukturu někdy není jen tak.

Náš software nabízí širokou paletu funkcí, které vám usnadní každodenní řízení lidských zdrojů ve firmě. Vybírat můžete ze dvou variant s ohledem na potřeby vaší společnosti – kompletní modul ŘLZ je ideálním řešením pro firmy s větším množstvím zaměstnanců, verze LITE přináší zjednodušenou formu programu. Ze čtyř samostatně fungujících částí zvolíte přesně ty, které využijete.

Ukázka implementací Nugget SW u našich největších klientů. 

Modul ŘLZ nabízí komplexní a propojené řešení pro personální procesy ve společnosti, soustředěné zejména na plánování a hodnocení pracovních úkolů. Hlavním prvkem tohoto řešení je analýza a popis pracovních pozic včetně jejich začlenění do organizační struktury firmy. Pro každou z těchto pracovních pozic jsou definovány jednotlivé požadavky a kritéria.

Na toto definování pak navazují další kroky, které zahrnují plánování a uskutečňování školení a vzdělávání pro zaměstnance, zajištění právních povinností v oblasti bezpečnosti práce a pravidelných lékařských prohlídek, zajištění potřebného pracovního vybavení a splnění dalších požadavků zaměstnanců. Modul ŘLZ také slouží k náboru nových zaměstnanců a vytváří procesy pro hodnocení výkonu.

  • Jádrem modulu je tvorba a údržba organizačního schématu. Základním stavebním prvkem organizačního schématu je pozice, která má definovány určité vazby a atributy. Mezi základní vazby patří propojení na katalog pracovních míst (obsahuje popisy pracovních míst a požadavky na pracovní místa kladené) a dále prostřednictvím různých forem obsazení pozice na databázi zaměstnanců (obsahuje údaje o zaměstnancích). Atributy vztažené k pozici se jednak přebírají z vazeb (z pracovního místa požadavky, z údajů o zaměstnancích skutečnost) nebo se specifické požadavky mohou definovat přímo k dané pozici. Systém umožňuje definici více paralelních organizačních schémat a automatizovaně spravuje obsazení schématu zaměstnanci dle skutečností uvedených v personální databázi.
  • V rámci modulu můžete kdykoliv porovnávat plánované a skutečné kvalifikační předpoklady zaměstnance jak na funkci, na které se aktuálně nachází, tak na plánovanou funkci. S tím úzce souvisí plánování rezerv a postupů – systém vám poskytne podporu pro výběr a přípravu personálních rezerv, modelování kariéry vybraných zaměstnanců, jejich hodnocení a testování dle zvolených kritérií.
  • Systém připravuje plán školení na základě výběru vhodných kurzů a školení pro zaměstnance vyhodnocením disproporcí mezi plánovanými a skutečnými kvalifikačními požadavky. Zároveň paksleduje průběh a ukončení kurzů a automaticky aktualizuje dosaženou kvalifikaci zaměstnanců. Součástí systému jsou i veškeré informace o nákladech na zvyšování kvalifikace pracovníků, k posouzení z požadovaných hledisek.
  • Systém dále obstarává práci s databází uchazečů o zaměstnání v organizaci. V průběžně aktualizované databázi můžete dle zvolených kritérií vyhledávat vhodné kandidáty na potřebné pozice, vyhodnocovat jejich kvalifikaci a další předpoklady pro výkon dané pozice. Dále můžete evidovat náborové akce a následně je vyhodnocovat z hlediska efektivity (získaní uchazeči, přijatí zaměstnanci) a nákladovosti.
  • V oblasti hodnocení zaměstnanců systém nabízí prostředky pro plánování a realizaci periodických i jednorázových hodnotících akcí. Hodnotící akce má formu vyhodnocení definovaných hodnotících kritérií (včetně multikriteriálního hodnocení), vyhodnocení plnění pracovních činností a aktivit zaměstnance a slovního hodnocení. Při definici hodnotící akce je možno stanovit požadované nebo plánované hodnoty plnění kritérií zaměstnancem s možností vyhodnocení odchylek plánovaných a reálných hodnot. Zaměstnanci je možno vytvořit individualizovaný plán rozvoje s přímým propojením na plán vzdělávání a s možností vyhodnocení plánu na konci hodnoceného období.
  • Oblast vybavení pracovních míst vám poskytuje nástroje pro sledování požadavků na vybavení zaměstnanců (pracovních míst, pracovních pozic) pracovními pomůckami a ostatním pracovním vybavením. Průběžně můžete sledovat přidělení jednotlivých pracovních prostředků zaměstnancům, včetně podrobných informací o době a platnosti přidělení, vzniklých nákladů i informací o prostředku samotném. Pro vybrané typy vybavení (automobily, výpočetní technika, telefonní přístroje, karty) můžete využívat katalog.

Efektivní řešení pro menší společnosti, které by nevyužily obsáhlý a robustní model pro korporace.

Zjednodušená varianta programu přináší nejvyužívanější funkcionality ve čtyřech samostatně fungujících jednotkách. Vy si jednoduše vyberete a implementujete přesně ty, které potřebujete.

Moduly ŘLZ LITE si můžete pořídit v rozsahu:

Systemizace a popis pracovních míst

Modul umožňuje zpracování popisu pracovních pozic a jejich hierarchické začlenění do organizační struktury. Obsahem popisu pracovního místa je popis pracovních činností a odpovědností volným textem i na bázi definovaného katalogu pracovních činností, popis kvalifikačních požadavků, rizikových faktorů a dalších činitelů a požadavků ovlivňujících práci zaměstnance na pracovní pozici.

Popis pozice lze dále zpřesňovat na úrovni konkrétního pracovního místa v organizační struktuře, na základě struktury lze definovat nadřízenost a podřízenost zařazených zaměstnanců, je možno vytisknout formulář popisu pracovní pozice, nebo exportovat data pro grafickou prezentaci v MS Visio.

V kombinaci s modulem Vzdělávání je možno zpracovávat porovnání kvalifikačních předpokladů s výstupem do plánu školení.

V kombinaci s modulem Vybavení/Pracovní pomůcky lze definovat nároky na vybavení pracovních míst.

Vzdělávání

Modul umožňuje definovat plán vzdělávání a dále pak vytvářet a obsluhovat vzdělávací akce/kurzy. Rozšiřuje tak možnosti evidence školení v základní evidenci modulu Personalistika o hromadné zadávání školení a o plánování, sledování a vyhodnocování požadavků na školení.

V kombinaci s modulem Systemizace a popisy pracovních míst umožňuje generování plánu školení na základě porovnání kvalifikačních požadavků.

Vybavení/pracovní pomůcky

Modul umožňuje sledování čerpání pracovního vybavení – typicky pracovních, bezpečnostních a ochranných pomůcek, je ale možno definovat i další typy nároků, například benefity.

Základem modulu je definice katalogu vybavení, přičemž je možno definovat oprávnění uživatelů k typům vybavení a evidenci tak dělit mezi různé zpracovatele.

U přiděleného vybavení je možno sledovat expiraci přidělení a skutečné ukončení čerpání vybavení.

V kombinaci s modulem Systemizace a popis pracovních míst je možno definovat nároky na čerpání vybavení pracovních míst a porovnávat nárok a stav čerpání vybavení zaměstnanci.

Aktivity

Modul doplňuje do personální evidence možnost evidovat aktivity zaměstnanců – termínované aktivity s možností volno textového popisu a možností vyhodnocení plnění.

V kombinaci s modulem Systemizace a popis pracovních míst je možno vytvářet tzv. plán aktivit – sledy aktivit vázané na pracovní místo, případně pozici, které je možno využít pro přidělení uceleného balíčku aktivit zaměstnanci například v rámci onboardingu.

 

Maximálně spolehlivý mzdový a personální systém s třicetiletou tradicí. Bez zbytečného čekání se přizpůsobí veškerým vašim požadavkům, flexibilně reaguje na legislativní novinky a změny u nás i na Slovensku a nabízí špičkovou zákaznickou podporu. Nugget SW vás nenechá na holičkách.

Naše další řešení

Mzdy

Číslům a výplatním páskám rozumíme jako málokdo. Nechte za sebe pracovat náš program. Přesně, přehledně, spolehlivě.

Personalistika

Zaměstnanec není jen soubor archivovaných dokumentů. Je to člověk se svými potřebami, vlastnostmi a specifiky.

HR Portál

Zjednodušte sobě a svým zaměstnancům práci s personálními daty a kontrolu nad událostmi.

Vašim potřebám na míru

Nákup licence

Pořiďte si licenci Nugget SW a používejte ji tak dlouho, jak budete potřebovat. Nákupem získáte veškeré výhody softwaru, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací. V případě změny v legislativě se software novinkám automaticky přizpůsobí.

Pronájem licence

Nechcete nebo nemůžete jednorázově investovat do nákupu softwaru? Pronajměte si licenci softwaru Nugget SW a využívejte všechny jeho výhody, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací.

Hostingové služby

S naším softwarem se nemusíte starat o hardware ani o "úložný prostor", vystačíte si s počítači. O vše ostatní se postaráme my. Vaše data budou bezpečně uložena, spravována a aktualizována na našich cloudových serverech. V případě jakýchkoli poruch je okamžitě opravíme.

Zaujali jsme vás?​

Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku.

Kontaktujte nás