Daňové zvýhodnění na děti v roce 2024 v otázkách a odpovědích

V následujícím článku vám zodpovíme nejčastější dotazy týkající se nároku na daňové úlevy pro vyživované děti v roce 2024.

V roce 2024 zůstává výše daňového zvýhodnění beze změn:

Počet dětí Roční výše v Kč

Měsíční výše v Kč

Jedno dítě 15 204

1 267

Druhé dítě 22 320

1 860

Třetí a každé další dítě 27 840

2 320

 

Dotaz č. 1

Za jakých podmínek mohu uplatnit měsíční daňový bonus v roce 2024?

Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud úhrn příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň poloviny minimální mzdy (tj. pro rok 2024 částka ve výši 9 450 Kč). Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Minimální částka pro výplatu měsíčního daňového bonusu musí činit alespoň 50 Kč.

Dotaz č. 2

Mzdová účetní po mně každý rok požaduje předložení nového Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Je to správný postup?

Záleží na konkrétních okolnostech. Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků – Tiskopis MFin 5556 – je platné do doby, dokud nedojde ke změně skutečností rozhodných pro poskytnutí daňového zvýhodnění. Nedojde-li tedy ke změně skutečností rozhodných pro poskytnutí daňového zvýhodnění, nemusí být každý rok předkládáno nové potvrzení.

Dotaz č. 3

S přítelem ve společně hospodařící domácnosti vychovávám (a vyživuji) jeho dítě z předchozího vztahu, mohu uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě?

Za vyživované dítě poplatníka se, pro účely zákona o daních z příjmů, považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Za vyživované dítě poplatníka se dle zákona o daních příjmů nepovažuje dítě druha/družky, byť žije s dítětem ve společné domácnosti. Daňové zvýhodnění na dítě druha („nesezdané soužití“) uplatnit nelze.

Vymezení vyživovaného dítěte

Za vyživované dítě se podle zákona považuje:

 • dítě vlastní,
 • osvojenec,
 • dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,
 • dítě, které nabylo plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
 • dítě druhého z manželů,
 • vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Zákon také říká, že se musí jednat o dítě, které je:

 • nezletilé,
 • zletilé až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
  • soustavně se připravuje na budoucí povolání (= studuje),
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci nebo úrazu,
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemůže vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Zdroj: Finanční správa