Změny v důchodovém spoření od roku 2024

Šetříte si s pomocí státu na důchod? V roce 2024 dochází k významným změnám v penzijním spoření. Vláda přichází se zvýšením státního příspěvku či vyššími daňovými úlevami.

Hlavním důvodem pro nové opatření je motivovat občany k vyšším vkladům, které povedou k lepší úrovni soukromého zabezpečení v důchodu. Klíčovým nástrojem z hlediska státní podpory se stává doplňkové penzijní spoření.

Hlavní změny v důchodovém spoření od roku 2024:
 • Zvýšení minimální úložky pro nárok na státní příspěvek na 500 Kč měsíčně
 • Nárůst nejvyššího státního příspěvku na 340 Kč měsíčně
 • Prodloužení minimální doby spoření na 10 let
 • Vyšší daňové úlevy – od základu daně půjde odečíst až 48 tisíc Kč
 • Ukončení státního příspěvku pro osoby pobírající starobní důchod

Další změnou, kterou rok 2024 přinese, je možný souběh smluv penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření.

Další změny se týkají dětských smluv. Mladí klienti si u penzijní společnosti dále mohou zažádat o částečné odbytné, tedy vyplacení části naspořených peněz. Od nového roku na to získají více času – 24 měsíců od dovršení 18 let.

Fyzická osoba (poplatník) si může od základu daně odečíst příspěvky na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče dohromady až do výše 48 000 Kč ročně.

Od daně z příjmů jsou osvobozeny také příspěvky, které zaměstnanci na některý daňově podporovaný produkt spoření na stáří nebo daňově podporované pojištění dlouhodobé péče platí jeho zaměstnavatel, a to opět dohromady až do výše 50 000 Kč ročně. 

Zákon nově umožní penzijním společnostem vytvořit tzv. alternativní fond. Jeho prostřednictvím mohou lidé investovat do oblastí, které v rámci penzijního spoření dosud nebyly dovolené. Jedná se například o:

 • nemovitosti,
 • kryptoměny,
 • private equity fondy (fondy soukromého kapitálu),
 • komoditní deriváty,
 • práva duševního vlastnictví,
 • dopravní infrastrukturu.

S nabytím účinnosti novely dále zaniká možnost čerpat penzi z části prostředků při současném zachování aktivní smlouvy. Měsíční výplaty se od ledna 2024 pojí pouze s čerpáním všech naspořených prostředků.

Vzniknou dva nové produkty spoření na stáří

 1. Dlouhodobý investiční produkt (DIP)
 2. Pojištění dlouhodobé péče
Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je souhrnné označení investičních nebo spořicích produktů, které napomáhají zabezpečení na stáří a mohou nově mít daňovou podporu.

DIP vzniká smlouvou mezi spotřebitelem a poskytovatelem DIP, ve které se sjednává DIP. Žádná stávající smlouva o investování či spoření se automaticky nestává DIP. DIP lze sjednat až od 1. 1. 2024.

Kdo může poskytovat DIP?

 • banka
 • spořitelní a úvěrní družstvo
 • obchodník s cennými papíry
 • investiční společnost
 • samosprávný investiční fond
 • obdobná zahraniční osoba oprávněná poskytovat své služby v České republice

Poskytovatel DIP musí být zapsán v seznamu poskytovatelů DIP vedeném Českou národní bankou, jinak mu hrozí pokuta.

Co může být v DIP?

 • peněžní prostředky (prostředky na spořicím účtu, termínovaný vklad apod.)
 • akcie a dluhopisy obchodované na burze, a to včetně zahraničních, případně státní nebo kryté dluhopisy (např. hypotéční zástavní listy) ze zemí EU
 • podílové listy
 • deriváty sloužící k zajištění měnového nebo úrokového rizika

 

Za jakých podmínek si lze u DIP uplatnit odpočet od základu daně?

Pro čerpání daňové podpory musí být zároveň splněny dvě podmínky, a to že k výběru prostředků z DIP nedojde dříve než po:

 • 10 letech (tj. 120 měsících) od vzniku DIP a
 • dosažení 60 let věku poplatníka.

Za výběr prostředků z DIP se nepovažuje situace, kdy se převádí veškeré prostředky ze zrušeného daňově podporovaného DIP na jiný DIP. V ostatních případech poplatník o daňovou výhodu přichází a za roky jejího čerpání ji musí vrátit (dodanit, a to až 10 let zpětně) – byť by šlo o výběr jedné jediné koruny z DIP.

Pojištění dlouhodobé péče

Pojištění dlouhodobé péče je pojištění pro případ bezmocnosti, která vyžaduje opakující se pomoc pojištěnému od jiné osoby při zajišťování alespoň některých jeho základních potřeb. Může jít o jakoukoli osobu (například zdravotní sestra či některý z rodinných příslušníků).

Jde o pojištění, kde pojistnou událostí je závislost klienta, který si pojištění sjednal, nebo jeho osoby blízké na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídající stupni závislosti III nebo IV podle zákona o sociálních službách. Dále může jít o škodové pojištění se sjednaným pojistným plněním ve formě poskytnutí péče o pojistníka po celou dobu jeho závislosti odpovídající stupni závislosti III nebo IV podle zákona upravujícího sociální služby nebo náhrady nákladů na takovou péči.

Pojistné si budou moci lidé odečíst od základu daně z příjmů až do částky 48 000 korun ročně. Nový institut má zajistit více zdrojů peněz pro lidi, kteří potřebují dlouhodobou péči, respektive osobní asistenci.