Řízení lidských zdrojů ve verzi LITE přichází

S velkým potěšením Vám přinášíme novinku týkající se našeho modulu Řízení lidských zdrojů (ŘLZ). Chápeme, že pro řadu společností může být celý modul ŘLZ příliš komplexní, a tedy i náročněji implementovatelný. Proto jsme provedli důležitou úpravu a rozdělili jsme modul na čtyři samostatné části, které můžete implementovat jednotlivě.

Novinka s názvem ŘLZ Lite Vám tedy umožní využívat výhod a funkcionalit Řízení lidských zdrojů ve zjednodušené formě. Můžete snadno implementovat potřebné části systému ŘLZ a zároveň snížit náklady na jejich pořízení.

Moduly ŘLZ LITE si nově můžete pořídit v rozsahu:

_
Systemizace a popis pracovních míst

Modul umožňuje zpracování popisu pracovních pozic a jejich hierarchické začlenění do organizační struktury. Obsahem popisu pracovního místa je popis pracovních činností a odpovědností volným textem i na bázi definovaného katalogu pracovních činností, popis kvalifikačních požadavků, rizikových faktorů a dalších činitelů a požadavků ovlivňujících práci zaměstnance na pracovní pozici.

Popis pozice lze dále zpřesňovat na úrovni konkrétního pracovního místa v organizační struktuře, na základě struktury lze definovat nadřízenost a podřízenost zařazených zaměstnanců, je možno vytisknout formulář popisu pracovní pozice, nebo exportovat data pro grafickou prezentaci v MS Visio.

V kombinaci s modulem Vzdělávání je možno zpracovávat porovnání kvalifikačních předpokladů s výstupem do plánu školení.

V kombinaci s modulem Vybavení/Pracovní pomůcky lze definovat nároky na vybavení pracovních míst.

Vzdělávání

Modul umožňuje definovat plán vzdělávání a dále pak vytvářet a obsluhovat vzdělávací akce/kurzy. Rozšiřuje tak možnosti evidence školení v základní evidenci modulu Personalistika o hromadné zadávání školení a o plánování, sledování a vyhodnocování požadavků na školení.

V kombinaci s modulem Systemizace a popisy pracovních míst umožňuje generování plánu školení na základě porovnání kvalifikačních požadavků.

Vybavení/pracovní pomůcky

Modul umožňuje sledování čerpání pracovního vybavení – typicky pracovních, bezpečnostních a ochranných pomůcek, je ale možno definovat i další typy nároků, například benefity.

Základem modulu je definice katalogu vybavení, přičemž je možno definovat oprávnění uživatelů k typům vybavení a evidenci tak dělit mezi různé zpracovatele.

U přiděleného vybavení je možno sledovat expiraci přidělení a skutečné ukončení čerpání vybavení.

V kombinaci s modulem Systemizace a popis pracovních míst je možno definovat nároky na čerpání vybavení pracovních míst a porovnávat nárok a stav čerpání vybavení zaměstnanci.

Aktivity

Modul doplňuje do personální evidence možnost evidovat aktivity zaměstnanců – termínované aktivity s možností volno textového popisu a možností vyhodnocení plnění.

V kombinaci s modulem Systemizace a popis pracovních míst je možno vytvářet tzv. plán aktivit – sledy aktivit vázané na pracovní místo, případně pozici, které je možno využít pro přidělení uceleného balíčku aktivit zaměstnanci například v rámci onboardingu.