Povinnosti a možnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím

Ste pripravení podať Výkaz o povinnom podiele zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023?

Po vykonaní ročnej uzávierky v mzdovej učtárni vznikajú zamestnávateľovi povinnosti s vykazovaním údajov za predchádzajúci kalendárny rok. Jedna z týchto povinností vyplýva zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorá ukladá niektorým zamestnávateľom preukazovať splnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Počas predošlých rokov preukazoval zamestnávateľ splnenie tejto povinnosti na formulári predpísanom ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny s názvom „Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“.

Od 1. 1. 2023 je účinná nová právna úprava a v nadväznosti na § 63 ods. 5 novely č. 430/2022 Z. z. zákona o službách zamestnanosti (ďalej len „novela zákona o službách zamestnanosti“) je zamestnávateľ povinný prvýkrát v roku 2024 podávať ročný výkaz elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

Ročné výkazy o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023  predkladané do 31. marca 2024 budú zamestnávatelia typovať elektronicky.

Dňa 8. 1. 2024 bol nasadený do produkcie nový modul na portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.  V časti Zamestnávateľ, modul Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, bude možné preukazovať plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím  za rok 2023 v termíne najneskôr do 31. 3.  2024.

Termín na preukázanie plnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za rok 2023 pripadol na 31. 3. 2024; keďže však 31. 3.  je nedeľa (deň pracovného pokoja) a 1. 4.  je sviatok, splnenie oznamovacej povinnosti sa posúva na 2. 2.  2024.

Ročné výkazy o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023 je možné predkladať výlučne elektronicky prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Návody na prihlásenie, modul RV, import a export dát nájdete na stránke: https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/formulare-ziadosti/sluzby-zamestnanosti/.

Zároveň si dovoľujeme Vám pripomenúť, že preukázanie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2023 bude možné po ukončení uvedeného kalendárneho roka  do 31.3.  2024 len elektronicky – prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti.

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný (§ 63 ods. 1):

 1. zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce,

 2. vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,

 3. viesť evidenciu zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. L na účel písmena d),

 4. poskytovať úradu na základe jeho žiadosti údaje z evidencie podľa písmena c),

 5. zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu jeho zamestnancov

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi:

 • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím,
 • úhradou odvodu
 • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona   

Podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 ods. 2, zamestnávateľ môže zadať zákazku, ktorou je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. e) a integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou, alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 ods. 5, zadáva zákazku na odobratie tovaru vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní podľa § 63 ods. 1 písm. e. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 ods. 5, zadáva zákazku na prijatie služby vo výške 0,7 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní podľa § 63 ods. 1 písm. e. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

Podľa zákona o službách zamestnanosti § 65 ods. 1, zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. ods. 1 písm. e), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého chýbajúceho občana so zdravotným postihnutím odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

Náhradné plnenie  pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. 3. nasledujúceho kalendárneho roka  na tlačive „Potvrdenie pre zamestnávateľa“ [  DOCX]  (Príloha k potvrdeniu) [  DOCX]

K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

 1. fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva),

 2. fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra, výpis z účtu o platbe, príjmový/ výdavkový pokladničný doklad)

 3. ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis dodaných tovarov podľa § 64 ods. 8 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy,

 4. doklady preukazujúce vyhradenú zákazku – kópia súťažných podkladov verejného obstarávania, kópia zmluvy o realizácií vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní,

 5. doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti – výpis z obchodného, živnostenského registra, resp. fotokópia živnostenského listu, rozhodnutie, alebo oznámenie  Sociálnej poisťovne, alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Užitočné informácie pre zamestnávateľa pri preukazovaní plnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny