Rekreačné poukazy v roku 2024

Čo je to príspevok na rekreáciu, rekreačný poukaz a aké sú jeho výhody?

Príspevok na rekreáciu je zavedený s účinnosťou od 1. januára 2019. Príspevok je určený pre zamestnancov, pričom v podobe príspevku alebo poskytnutého rekreačného poukazu, si tak zamestnanci môžu napr. preplatiť časť dovolenky na Slovensku, či dať preplatiť deťom detský letný tábor. Účelom jeho zavedenia však je aj podpora podnikania na Slovensku v oblasti cestovného ruchu. Poskytnutie príspevku na rekreáciu však nie je automatické.

Rozdiel medzi príspevkom na rekreáciu a rekreačným poukazom spočíva v tom, že rekreačný poukaz je v podstate forma príspevku na rekreáciu.  Zákon č.  311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) totiž dáva zamestnávateľom možnosť príspevok na rekreáciu poskytnúť vo forme rekreačného poukazu. Rekreačný poukaz je však ohraničený možnosťou uplatnenia len u stanovených poskytovateľov služieb, je vydávaný na konkrétnu fyzickú osobu, je tak neprenosný a má limitovanú platnosť.

Príspevok na rekreáciu, alebo teda príspevok vo firme rekreačného poukazu, je v rozsahu a za podmienok podľa Zákonníka práce oslobodený od dane z príjmov na strane zamestnanca a nie je vymeriavacím základnom na účely sociálneho ani zdravotného poistenia. Na druhej strane, poskytnutie takéhoto príspevku je na strane zamestnávateľa daňovým výdavkom, ak je poskytnutý v rozsahu Zákonníka práce.

Zákonné podmienky na získanie rekreačného poukazu (príspevku) v roku 2024

Podmienky získania príspevku na rekreáciu upravuje ust. § 152a  Zákonníka práce.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov má povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacovna jeho písomnú žiadosť príspevok na rekreáciu. Zamestnanec tak musí odpracovať minimálne 2 roky u toho istého zamestnávateľa, aby mohol požiadať o poskytnutie rekreačného príspevku. Pozor, zamestnávateľ nemôže zamestnanca, ktorému bol poskytnutý príspevok na rekreáciu, nijako znevýhodniť (napr. vyplatiť mu ďalší mesiac nižšiu mzdu za prácu).

Zákonné podmienky na získanie rekreačného príspevku v roku 2024 tak možno zhrnúť nasledovne:

  • zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
  • pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov,
  • a tento zamestnanec požiadal o poskytnutie príspevku na rekreáciu.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Zamestnávateľ pri skúmaní podmienky, či zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, vychádza z počtu zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok a do úvahy sa neberú napríklad spoločníci, či konatelia bez pracovnej zmluvy a ani osoby na materských a rodičovských dovolenkách.

Zamestnanci pracujúci na základe dohody či konatelia (bez pracovnej zmluvy) zákonný nárok na príspevok na rekreáciu nemajú.

Výška príspevku na rekreáciu v roku 2024

Výška príspevku na rekreáciu je podľa Zákonníka práce v sume 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. V prípade zamestnancov, ktorí pracujú na pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa suma príspevku na rekreáciu znižuje, a to v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovnému času.

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dveprenocovania na území SR,
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dveprenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR,
  • ubytovanie najmenej na dveprenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Z vyššie uvedeného tak vyplýva podmienka, aby služby súvisiace s ubytovaním boli najmenej na dve prenocovania na území SR. Vyššie uvedené oprávnené výdavky môžu byť aj výdavkami na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa však spolu so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Príklady

Príklad na zmenu ubytovacieho zariadenia počas dovolenky

Zamestnanec si rezervoval pobyt v Banskej Štiavnici, pričom každú noc spal v inom ubytovacom zariadení, a teda predložil zamestnávateľovi viac účtovných dokladov o ubytovaní. Je možné na takéto výdavky poskytnúť príspevok na rekreáciu?

Zákonník práce stanovuje, že má ísť o ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ale nie je tam väzba na jedno ubytovacie zariadenie. Vzhľadom na to ide o preukazné oprávnené výdavky, pri ktorých zamestnancovi vzniká nárok na príspevok na rekreáciu (za splnenia ďalších podmienok).

Príklad na detské tábory

Zamestnankyňa doniesla doklad zo školy v prírode, môžem jej ten doklad uznať?

V súlade s § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce sú oprávnenými výdavkami aj preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Z toho vyplýva, že na pobyt „škola v prírode“, ktorý je organizovaný počas školského roka, nie je možné poskytnúť príspevok na rekreáciu

Príklad na posúdenie podmienky oprávneného výdavku v prípade ubytovateľa bez živnostenského oprávnenia

Zamestnankyňa si plánuje prenajať v Tatrách apartmán od súkromnej osoby cez portál Airbnb. Súkromná osoba však nemá z titulu činnosti prenájmu apartmánu živnostenské oprávnenie, požiadala len o pridelenie DIČ na základe dosahovania príjmov z prenájmu nehnuteľnosti. Je možné na takéto výdavky zamestnankyne poskytnúť príspevok na rekreáciu?

Za oprávnené výdavky nemožno považovať úhrady pre súkromnú osobu, ktorá nemá živnostenské oprávnenie. Na takéto výdavky na rekreáciu nie je možné poskytnúť príspevok na rekreáciu v zmysle ust. § 152a Zákonníka práce.

Príklad na rekreáciu objednanú prostredníctvom zľavového portálu

Je možné získať príspevok na rekreáciu na základe voucheru, resp. poukážky, ktoré vystavuje zľavový portál?

Voucher sa  považuje len za „objednávku“, ktorou sa objednáva ubytovanie, a to aj v prípade platby za ubytovanie vopred. Doklad, na základe ktorého je možné získať príspevok na rekreáciu, vyhotoví až priamo ubytovacie zariadenie.

Ako má zamestnanec správne požiadať o príspevok na rekreáciu v roku 2024?

Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na rekreáciu prostredníctvom účtovných dokladov  (stačí kópia, originál iba k nahliadnutiu). Takéto doklady na preplatenie je potrebné odovzdať zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie. Súčasťou účtovných dokladov musí byť označenie zamestnanca.

Príspevok na rekreáciu musí byť zamestnancovi preplatený po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Prioritne úhrada oprávnených výdavkov na rekreáciu má byť zaplatená z účtu zamestnanca. Jediný prípad, kedy možno akceptovať úhradu z iného účtu je v prípade manželov, ktorí majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Spôsob preukazovania tejto skutočnosti určuje zamestnávateľ.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.

Príklad na dokladovanie oprávnených výdavkov

Zamestnanec bol na pobyte v Jasnej od 22.03.-24.03.2023. Zamestnanec predložil účtovný doklad – vyúčtovaciu faktúru vystavenú na svoje meno, ktorá bola zaplatená troma zálohovými faktúrami. Jednu FA zaplatil zo svojho účtu, kde je majiteľom účtu zamestnanec. Ďalšie dve boli zaplatené z účtu, kde majiteľom účtu je uvedená manželka zamestnanca. Zamestnanec je disponent na manželkinom účte. Predložil výpisy z účtu.
Je možné v súlade s ustanovením § 5 ods. 7 písm. b) oslobodiť od dane poskytnutý príspevok na základe takto uhradenej rekreácie?

Úhrada oprávnených výdavkov by mala byť zaplatená zamestnancom a z jeho účtu. Situácia, keď môže byť akceptovaný aj iný účet je účet manželky/manžela, a to v prípade, že majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čo znamená, že všetky financie sú ich spoločnými financiami. Spôsob preukazovania si určuje zamestnávateľ.

Príklad na nedodržanie 30 dňovej lehoty na predloženie účtovných dokladov

Ak zamestnanec  nedodrží  30 – dňovú lehotu, je možné ešte poskytnutie (preplatenie) príspevku na rekreáciu akceptovať a bude možné uznať u zamestnávateľa za daňový výdavok oneskorene predložené doklady?

V prípade, ak bude zamestnávateľ akceptovať predloženie aj po 30-dňovej lehote, pre účely dane z príjmov bude možné uznať na strane zamestnávateľa poskytnutie príspevku do daňových výdavkov.

Dobrovoľné poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnávateľom

Za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu  (55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok) môže príspevok na rekreáciu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 49 zamestnancov. Zamestnávateľ s nižším počtom zamestnancov sa môže dobrovoľne rozhodnúť, že bude takýto príspevok poskytovať, nie je to však jeho zákonnou povinnosťou.

Ak v tomto prípade splní zamestnanec všetky podmienky dané Zákonníkom práce a zamestnávateľ sa tak dobrovoľne rozhodne postupovať podľa Zákonníka práce, sú náklady na príspevky na rekreáciu daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Dobrovoľne zo strany zamestnávateľa je možné príspevok na rekreáciu poskytnúť aj zamestnancom, ktorí nespĺňajú podmienky stanovené Zákonníkom práce alebo pracujúcim na dohodu, spoločníkom a štatutárom, avšak takýto príspevok už bude „klasickým“ benefitom a nebude oslobodený od dane a odvodov.

Právo na príspevok na rekreáciu majú aj zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke, ak splnia zákonné podmienky.

Príklad na malú firmu s desiatimi zamestnancami a poskytnutie príspevku na rekreáciu

Môže spoločnosť, ktorá zamestnáva len 10 zamestnancov, poskytnúť týmto zamestnancom príspevok na rekreáciu a uznať si ho ako daňový výdavok?

V prípade, ak takéhoto zamestnávateľa požiada zamestnanec o preplatenie príspevku na rekreáciu  a zamestnanec splní podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru najmenej 24 mesiacov, po splnení ostatných podmienok ustanovených v Zákonníku práce, spoločnosť môže zamestnancovi príspevok poskytnúť. Ak bude spoločnosť dobrovoľne  poskytovať príspevok na rekreáciu, sú náklady na príspevky na rekreáciu jeho daňovým výdavkom.