Personalistika

Zamestnanec nie je len súbor archivovaných dokumentov. Je to človek so svojimi potrebami, vlastnosťami a špecifikami.

Náš softvér umožňuje detailné sledovanie a hodnotenie zamestnancov podľa viacerých kritérií. Vyberať môžete z množstva prednastavených variantov (kvalifikačné predpoklady, profesijný výkon, jazykové znalosti, absolvované kurzy a školenia, zdravotná spôsobilosť atď.) alebo si vytvoriť vlastné kritériá. Presne tak, ako budete potrebovať.

Príklad implementácie SW Nugget u našich klientov.

  • Možno pracovať s aktuálnou dátovou základňou zamestnancov, databáz odídených zamestnancov aj zadávať údaje s odlišnou časovou platnosťou, než je spracovávané obdobie.
  • Možno tvoriť a archivovať všeobecné dokumenty, ako sú pracovná zmluva, platové výmery, dodatky pracovných zmlúv, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pozvánky atď., v ktorých možno kombinovať údaje z databázy s ľubovoľným textom.
  • Je obsiahnutá evidencia absolvovaných školení (periodické a rozvojové školenia, jazykové kurzy, stáže) a kompletná evidencia zdravotných prehliadok včítane kategorizácie prác a sledovanie rizík ohrozenia zdravia s automatickým upozorňovaním na blížiacu sa expiráciu platných oprávnení.
  • Databáza obsahuje vedľa škály osobných údajov aj prehľad rodinných príslušníkov, priebeh predchádzajúcich zamestnaní, údaje o vzdelaní, dovolenke, údaje zdravotné a pre dôchodok, prehľad čerpania pracovných pomôcok, ostatného pracovného vybavenia a položiek zo systému zamestnaneckých výhod a pre vybrané organizácie aj vojenskú evidenciu.
  • Možnosť definovať vlastné personálne údaje podľa potrieb organizácie a ďalej s nimi pracovať pomocou štandardných nástrojov (porovnávanie, výbery, analýzy a výstupné správy).
  • Pre väčšinu údajov v databáze je možné definovať vlastné používateľské číselníky. Pevne nastavené číselníky od tvorcu programového vybavenia sú len pri údajoch, ktoré vstupujú do algoritmu spracovania výplat, a ich nesprávne nastavenie by mohlo spôsobiť chyby vo výpočte mzdy oproti platnej legislatíve.
  • Systém umožňuje automatické protokolovanie priebehu zamestnania v organizácii, automatické sledovanie termínov platnosti školení a oprávnení, evidenciu a plánovanie lekárskych prehliadok.
  • Ako výstupy možno získať tak štandardné správy pre personálne útvary – osobné karty, zoznamy, prehľady o stavoch zamestnancov v rôznych metodikách –, ako aj vzdelanostnú štruktúru, životné a pracovné výročia, prehľady čerpania dovolenky, chorobnosti, nárokov na dôchodok, automatickú tvorbu hromadných oznámení pre zdravotné poisťovne a podobne.
  • Zahrnuté funkcie poskytujú aj škálu možností pre rôzne výberové a rozborové aktivity, vychádzajúcu zo zvolených kritérií. Výsledky týchto aktivít je možné zobrazovať, respektíve tlačiť, vo forme prehľadov, zoznamov a tabuliek.
  • Pomocou používateľsky definovaných výstupov sa vymedzia vlastné výstupy dát z personálnych databáz do prostriedkov MS Excel na ďalšie analytické spracovanie a prezentáciu dát.

Naše ďalšie riešenie

Mzdy

Číslam a výplatným páskam rozumieme ako málokto. Nechajte za seba pracovať náš program. Presne, prehľadne, spoľahlivo.

Riadenie ľudských zdrojov

Udržať a dokázať riadiť organizačnú štruktúru niekedy nie je také jednoduché.

HR Portál

Zjednodušte sebe a svojim zamestnancom prácu s personálnymi dátami a kontrolu nad udalosťami/termínmi.

Zaujali sme vás?

Radi vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

Kontaktujte nás