Personalistika

Zamestnanec nie je len súbor archivovaných dokumentov. Je to človek so svojimi potrebami, vlastnosťami a špecifikami.

Náš softvér umožňuje detailné sledovanie a hodnotenie zamestnancov podľa viacerých kritérií. Vyberať môžete z množstva prednastavených variantov (kvalifikačné predpoklady, profesijný výkon, jazykové znalosti, absolvované kurzy a školenia, zdravotná spôsobilosť atď.) alebo si vytvoriť vlastné kritériá. Presne tak, ako budete potrebovať.

Príklad implementácie SW Nugget u našich klientov.

  • Možno pracovať s aktuálnou dátovou základňou zamestnancov, databáz odídených zamestnancov aj zadávať údaje s odlišnou časovou platnosťou, než je spracovávané obdobie.
  • Možno tvoriť a archivovať všeobecné dokumenty, ako sú pracovná zmluva, platové výmery, dodatky pracovných zmlúv, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pozvánky atď., v ktorých možno kombinovať údaje z databázy s ľubovoľným textom.
  • Je obsiahnutá evidencia absolvovaných školení (periodické a rozvojové školenia, jazykové kurzy, stáže) a kompletná evidencia zdravotných prehliadok včítane kategorizácie prác a sledovanie rizík ohrozenia zdravia s automatickým upozorňovaním na blížiacu sa expiráciu platných oprávnení.
  • Databáza obsahuje vedľa škály osobných údajov aj prehľad rodinných príslušníkov, priebeh predchádzajúcich zamestnaní, údaje o vzdelaní, dovolenke, údaje zdravotné a pre dôchodok, prehľad čerpania pracovných pomôcok, ostatného pracovného vybavenia a položiek zo systému zamestnaneckých výhod a pre vybrané organizácie aj vojenskú evidenciu.
  • Možnosť definovať vlastné personálne údaje podľa potrieb organizácie a ďalej s nimi pracovať pomocou štandardných nástrojov (porovnávanie, výbery, analýzy a výstupné správy).
  • Pre väčšinu údajov v databáze je možné definovať vlastné používateľské číselníky. Pevne nastavené číselníky od tvorcu programového vybavenia sú len pri údajoch, ktoré vstupujú do algoritmu spracovania výplat, a ich nesprávne nastavenie by mohlo spôsobiť chyby vo výpočte mzdy oproti platnej legislatíve.
  • Systém umožňuje automatické protokolovanie priebehu zamestnania v organizácii, automatické sledovanie termínov platnosti školení a oprávnení, evidenciu a plánovanie lekárskych prehliadok.
  • Ako výstupy možno získať tak štandardné správy pre personálne útvary – osobné karty, zoznamy, prehľady o stavoch zamestnancov v rôznych metodikách –, ako aj vzdelanostnú štruktúru, životné a pracovné výročia, prehľady čerpania dovolenky, chorobnosti, nárokov na dôchodok, automatickú tvorbu hromadných oznámení pre zdravotné poisťovne a podobne.
  • Zahrnuté funkcie poskytujú aj škálu možností pre rôzne výberové a rozborové aktivity, vychádzajúcu zo zvolených kritérií. Výsledky týchto aktivít je možné zobrazovať, respektíve tlačiť, vo forme prehľadov, zoznamov a tabuliek.
  • Pomocou používateľsky definovaných výstupov sa vymedzia vlastné výstupy dát z personálnych databáz do prostriedkov MS Excel na ďalšie analytické spracovanie a prezentáciu dát.

Naše ďalšie riešenie

Mzdy

Číslam a výplatným páskam rozumieme ako málokto. Nechajte za seba pracovať náš program. Presne, prehľadne, spoľahlivo.

Riadenie ľudských zdrojov

Udržať a dokázať riadiť organizačnú štruktúru niekedy nie je také jednoduché.

HR Portál

Zjednodušte sebe a svojim zamestnancom prácu s personálnymi dátami a kontrolu nad udalosťami/termínmi.

Zaujali sme vás?

Radi vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

Kontaktujte nás

Aktuality

5. 9. 2023

Konto pracovného času

17. 8. 2023

HR Portál ako služba (SAAS)

13. 6. 2023

Aktuálne školenia