Portál pre zamestnancov

Zjednodušte sebe a svojim zamestnancom prácu s personálnymi dátami, vzájomnú komunikáciu a kontrolu nad udalosťami.

Neriešte, spoľahnite sa na nás. Profesionálny mzdový softvér umožňuje nielen jednoduché zadávanie a aktualizáciu údajov o zamestnancoch a ich zrážkach, výpočet miezd, poistenia alebo nemocenských dávok, vytváranie elektronických výstupov pre štátnu správu, ale i veľa ďalšieho. Efektívny systém musí čerpať zo všetkých dátových zdrojov, a to pokiaľ možno najpriamejšou cestou. Týmto zdrojom sú predovšetkým vlastní zamestnanci, ktorým personálna samoobsluha nielen sprístupní informácie, ktoré by bolo nutné problematicky komunikovať inými prostriedkami, ale predovšetkým ich vtiahne priamo do personálnych procesov, a tým uľahčí prácu personálnym a mzdovým špecialistom.

Portál pre zamestnancov ponúka napríklad:

 • Nazeranie zamestnancov do ich osobných údajov a dát ich podriadených s možnosťou aktualizácie vybraných údajov
 • Zadávanie žiadostí a schvaľovanie neprítomností (dovolenky, zdravotné voľno atď.) s následným automatickým prenosom do mzdového modulu a priamym premietnutím do časového fondu zamestnanca (všetka komunikácia prostredníctvom zamestnaneckého portálu je sprevádzaná automaticky generovanými upozorňujúcimi e-mailami)
 • Elektronické výplatné pásky a ELDP
 • Automatické sprístupňovanie dokumentov vytvorených a archivovaných v personálnom systéme (pracovné zmluvy, mzdové výmery, interné predpisy a pod.) zamestnancom s možnosťou potvrdenia prevzatia

Modul je automaticky nastavený tak, že zamestnanci majú prístup iba k svojim vlastným údajom a vedúci majú prístup k dátam svojich podriadených. V prípade potreby môžete individuálne nastavovať oprávnenia na využívanie jednotlivých funkcií modulu.

 • Automatické sledovanie a upozorňovanie na udalosti – tzv. systém včasného upozornenia (napr. ukončenie skúšobnej lehoty, ukončenie pracovného pomeru, vypršanie platnosti oprávnenia, zdravotné prehliadky, školenia atď.)
 • Použivateľsky definované výstupy – reporting

Radi vám ponukneme aj individuálne riešenie na mieru.  

Pre našich zákaznikov sme okrem toho vyvinuli: 

 • Decentralizované vykazovanie odpracovaných hodín na zakázky
 • Rôzne varianty hodnotenia zamestnancov s prepojením na odmeňovanie (periodické mesačné hodnotenia, periodické ročné hodnotenia po skúšobnej lehote, hodnotenie podľa cieľov)

Pripravujeme:

 • Spracovanie cestovných príkazov
 • Žiadosti o školenie
 • Vstupný dotazník pre nových zamestnancov
 • Žiadosti o pridelenie pracovných pomôcok

Naše ďalšie riešenie

Mzdy

Číslam a výplatným páskam rozumieme ako málokto. Nechajte za seba pracovať náš program. Presne, prehľadne, spoľahlivo.

Personalistika

Zamestnanec nie je len súbor archivovaných dokumentov. Je to človek so svojimi potrebami, vlastnosťami a špecifikami.

Řízení lidských zdrojů

Udržať a dokázať riadiť organizačnú štruktúru niekedy nie je také jednoduché.

Zaujali sme vás?

Radi vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

Kontaktujte nás

Aktuality

24. 8. 2021

Workshop – QUERY