Samoobsluha

Zjednodušte sebe a svojim zamestnancom prácu s personálnymi dátami a kontrolu nad udalosťami/termínmi.

Portál prepája zamestnancov s personálnym systémom a ponúka/zabezpečuje schvaľovanie neprítomností, prácu s personálnymi dátami aj upozorňovanie na udalosti. Môžete vďaka nemu zaznamenávať/zapisovať hodnotenie, prezerať dáta a bude za vás strážiť napríklad blížiaci sa koniec platnosti prehliadok či školení. V neposlednom rade je prepojený so mzdovým modulom a umožňuje prezerať elektronické výplatné pásky.

Radi vám ponúkneme aj individuálne riešenia na mieru. Pre našich zákazníkov sme okrem iného vyvinuli:

 • Decentralizované vykazovanie odpracovaných hodín na zákazky
 • Hodnotenia zamestnancov s prepojením na odmeňovanie
 • Spracovanie cestovných príkazov

Pripravujeme:

 • Žiadosti o školenie
 • Žiadosti o pridelenie pracovných pomôcok
 • Žiadosti o čerpanie benefitov
 • Nazeranie zamestnancov do svojich personálnych/osobných dát
 • Nazeranie vedúcich do personálnych dát podriadených
 • Automatické sledovanie a upozorňovanie na udalosti – tzv. systém včasného upozornenia (napr. ukončenie skúšobnej lehoty, ukončenie pracovného pomeru, vypršanie platnosti oprávnenia, zdravotné prehliadky, školenia atď.)
 • Schvaľovanie neprítomností (dovolenky, zdravotné voľno atď.) s následným priamym premietnutím do časového fondu zamestnanca
 • Pre zefektívnenie práce so mzdovou agendou bola vyvinutá funkcia spracovania žiadostí o neprítomnosti (dovolenka, zdravotné voľno a pod.). Zamestnanec má možnosť zadať žiadosť o schválenie neprítomnosti, ktorú od neho dostane automaticky vedúci do svojej zložky na zamestnaneckom portáli. Neprítomnosť môže schváliť alebo zamietnuť, vždy s možnosťou doplnenia komentára. Schválené neprítomnosti sa automaticky prenesú mzdovej účtovníčke do mzdového modulu. Účtovníčka si ich potom môže prevziať na automatické premietnutie do časového fondu zamestnancov alebo ešte upraviť. Všetka komunikácia prostredníctvom zamestnaneckého portálu je sprevádzaná automaticky generovanými upozorňujúcimi e-mailami.
 • Elektronické výplatné pásky – tvorba, prezeranie, archivácia
 • Prihlasovanie na školenia a ich schvaľovanie
 • Pre potreby plánovania vzdelávania je vyvinutá funkcia schvaľovania žiadostí o zaradenie do plánu školení. Zamestnanci majú na zamestnaneckom portáli k dispozícii ponuku kurzov a školení vybraných školiacich organizácií. Zároveň majú k dispozícii vyhodnotenie plnenia svojich kvalifikačných predpokladov. Na základe toho môžu požiadať o zaradenie do vybraného kurzu a po jeho elektronickom schválení (vedúci, HR oddelenia) je požiadavka zaradená do plánu školení organizácie.
 • Používateľsky definované výstupy – reporting
 • Vedúci pracovníci majú na zamestnaneckom portáli k dispozícii výstupy (používateľsky definované výstupy, mzdové štatistiky), ktoré im poskytnú prehľad o situácii v nimi riadených oddeleniach.

Modul je automaticky nastavený tak, že zamestnanci majú prístup iba k svojim vlastným údajom a vedúci majú prístup k dátam svojich podriadených. V prípade potreby môžete individuálne nastavovať oprávnenia na využívanie jednotlivých funkcií modulu.

Naše ďalšie riešenie

Mzdy

Číslam a výplatným páskam rozumieme ako málokto. Nechajte za seba pracovať náš program. Presne, prehľadne, spoľahlivo.

Personalistika

Zamestnanec nie je len súbor archivovaných dokumentov. Je to človek so svojimi potrebami, vlastnosťami a špecifikami.

Řízení lidských zdrojů

Udržať a dokázať riadiť organizačnú štruktúru niekedy nie je také jednoduché.

Zaujali sme vás?

Radi vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

Kontaktujte nás

Aktuality

5. 5. 2021

Webinár: Mzdové zložky

14. 4. 2021

Webinár: Query II