Odstupné a odchodné zamestnanca v roku 2024

Kým odstupné predstavuje kompenzáciu ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, odchodné plní inú funkciu. Predstavuje totiž akúsi odmenu pre zamestnanca pri jeho odchode na dôchodok.

Nárok na odstupné vám vznikne vtedy, ak s vami pracovný pomer skončí zamestnávateľ alebo sa na skončení pracovného pomeru dohodnete, teda podpíšete dohodu o skončení pracovného pomeru.

V závislosti od spôsobu skončenia pracovného pomeru sa mení aj výpočet výšky odstupného (konkrétne čísla nájdete nižšie v článku), preto nie je jedno, akou formou k tomuto skončeniu dôjde.

Nárok na odstupné ale v každom prípade vzniká len zo zákonom vymedzených dôvodov. Pokrýva sa tým situácia, v ktorej zamestnanec za výpoveď či skončenie pracovného pomeru nemôže a nemá na jej okolnosti vplyv.

Nárok na odstupné vzniká v týchto prípadoch:

  • zamestnávateľ sa ruší alebo premiestňuje a zamestnanec zároveň nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce
  • zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo spôsobilosť k výkonu dovtedajšej práce (táto skutočnosť musí byť doložená lekárskym posudkom)
  • zamestnanec sa stal nadbytočným

V prípade, že výpoveď dáva zamestnanec, nárok na odstupné mu nevzniká. Nárok na odstupné nevzniká ani zamestnancom pracujúcim na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Na odstupné napokon nemá nárok ani zamestnanec, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa (napríklad pri predaji podniku).

Nárok na odstupné vám tiež nevznikne v prípade, že pracovný pomer je síce ukončený zo strany zamestnávateľa, ale dôvodom skončenia je vaše porušenie pracovnej disciplíny.

Keďže odstupné predstavuje dodatočnú finančnú kompenzáciu, zamestnanec má pri skončení pracovného pomeru výpoveďou počas výpovednej doby nárok na štandardnú mzdu, ktorá sa dopĺňa o odstupné až po skončení pracovného pomeru – zamestnancovi je odstupné vyplatené spolu so mzdou za posledný mesiac trvania pracovného pomeru, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak.

Keďže odstupné predstavuje dodatočnú finančnú kompenzáciu, zamestnanec má pri skončení pracovného pomeru výpoveďou počas výpovednej doby nárok na štandardnú mzdu, ktorá sa dopĺňa o odstupné až po skončení pracovného pomeru – zamestnancovi je odstupné vyplatené spolu so mzdou za posledný mesiac trvania pracovného pomeru, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak.

Výška odstupného pri výpovedi z pracovného pomeru v roku 2024