Riadenie ľudských zdrojov

Udržať a dokázať riadiť organizačnú štruktúru niekedy nie je také jednoduché.

Náš softvér poskytuje obsiahle možnosti pracovného hodnotenia. Postará sa o prehľadný katalóg pracovných miest a definovaných pozícií do najmenšieho detailu (opis a požiadavky jednotlivých pozícií, pracovnú pomôcku atď.). Rieši tiež náklady na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov alebo oblasť benefitov.

Príklad implementácie SW Nugget u našich klientov.

  • Jadrom riešenia modulu LZ/CS je tvorba a údržba organizačnej schémy. Základným stavebným prvkom organizačnej schémy je pozícia, ktorá má definované určité väzby a atribúty. Medzi základné väzby patrí prepojenie na katalóg pracovných miest (obsahuje opisy pracovných miest a požiadavky kladené na pracovné miesta) a ďalej prostredníctvom rôznych foriem obsadenie pozície na databázu zamestnancov (obsahuje údaje o zamestnancoch). Atribúty vzťahujúce sa na pozíciu sa jednak preberajú z väzieb (z pracovného miesta požiadavky, z údajov o zamestnancoch skutočnosť) alebo sa špecifické požiadavky môžu definovať priamo k danej pozícii. Systém umožňuje definíciu viacerých paralelných organizačných schém a automatizovane spravuje obsadenie schémy zamestnancami podľa skutočností uvedených v personálnej databáze.
  • Táto koncepcia umožňuje kedykoľvek porovnávať plánované a skutočné kvalifikačné predpoklady zamestnanca tak na funkciu, v ktorej je zaradený, ako aj na plánovanú funkciu. S tým úzko súvisí plánovanie rezerv a postupov, kde je poskytovaná podpora pre výber a prípravu personálnych rezerv, modelovanie kariéry vybraných zamestnancov, ich hodnotenie a testovanie podľa zvolených kritérií.
  • Systém pripravuje plán školení na základe výberu vhodných kurzov a školení pre zamestnancov vyhodnotením disproporcií medzi plánovanými a skutočnými kvalifikačnými požiadavkami. Po zaradení zamestnancov systém sleduje priebeh a ukončenie kurzov, keď aktualizuje automaticky dosiahnutú kvalifikáciu zamestnancov. Sú tu spracovávané aj všetky informácie o nákladoch na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, na posúdenie z požadovaných hľadísk.
  • Súčasťou riešenia je aj práca s databázou uchádzačov o zamestnanie v organizácii. V priebežne aktualizovanej databáze možno podľa zvolených kritérií vyhľadávať vhodných kandidátov na potrebné pozície, vyhodnocovať ich kvalifikáciu a ďalšie predpoklady na výkon profesie v organizácii.
  • Súčasne možno evidovať náborové akcie a následne ich vyhodnocovať z hľadiska efektivity (získaní uchádzači, prijatí zamestnanci) a nákladovosti.
  • V oblasti hodnotenia zamestnancov systém ponúka prostriedky na plánovanie a realizáciu periodických aj jednorazových hodnotiacich akcií. Hodnotiaca akcia má formu vyhodnotenia definovaných hodnotiacich kritérií (vrátane multikriteriálneho hodnotenia), vyhodnotenia plnenia pracovných činností a aktivít zamestnanca a slovného hodnotenia. Pri definícii hodnotiacej akcie je možné stanoviť požadované alebo plánované hodnoty plnenia kritérií zamestnancom s možnosťou vyhodnotenia odchýlok plánovaných a reálnych hodnôt. Zamestnancovi je možné vytvoriť individualizovaný plán rozvoja s priamym prepojením na plán vzdelávania a s možnosťou vyhodnotenia plánu na konci hodnoteného obdobia.
  • Oblasť vybavenia pracovných miest poskytuje nástroje na sledovanie požiadaviek na vybavenie zamestnancov (pracovných miest, pracovných pozícií) pracovnými pomôckami a ostatným pracovným vybavením. Z hľadiska skutočného čerpania je potom možné sledovať pridelenie jednotlivých pracovných prostriedkov zamestnancom vrátane podrobných informácií o čase a platnosti pridelenia, vzniknutých nákladov aj informácií o samotnom prostriedku. Pre vybrané typy vybavení (automobily, výpočtová technika, telefónne prístroje, karty) je možné využiť katalóg prostriedkov.
  • Analogicky s oblasťou vybavenia je spracovaná problematika systému zamestnaneckých výhod, sledovanie nároku zamestnancov na čerpanie jeho položiek a sledovanie skutočného čerpania jednotlivých položiek systému benefitov. Systém môže byť založený aj na čerpaní z individuálnych zamestnaneckých účtov, pričom systém poskytuje prostriedky na definíciu štruktúry nároku tohto typu čerpania (definícia parametrov cafeteria systému).

Naše ďalšie riešenie

Mzdy

Číslam a výplatným páskam rozumieme ako málokto. Nechajte za seba pracovať náš program. Presne, prehľadne, spoľahlivo.

Personalistika

Zamestnanec nie je len súbor archivovaných dokumentov. Je to človek so svojimi potrebami, vlastnosťami a špecifikami.

HR Portál

Zjednodušte sebe a svojim zamestnancom prácu s personálnymi dátami a kontrolu nad udalosťami/termínmi.

Zaujali sme vás?

Radi vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

Kontaktujte nás

Aktuality

5. 9. 2023

Konto pracovného času

17. 8. 2023

HR Portál ako služba (SAAS)

13. 6. 2023

Aktuálne školenia