Riadenie ľudských zdrojov

Udržať a dokázať riadiť organizačnú štruktúru niekedy nie je také jednoduché.

Náš softvér poskytuje obsiahle možnosti pracovného hodnotenia. Postará sa o prehľadný katalóg pracovných miest a definovaných pozícií do najmenšieho detailu (opis a požiadavky jednotlivých pozícií, pracovnú pomôcku atď.). Rieši tiež náklady na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov alebo oblasť benefitov.

Príklad implementácie SW Nugget u našich klientov.

  • Jadrom riešenia modulu LZ/CS je tvorba a údržba organizačnej schémy. Základným stavebným prvkom organizačnej schémy je pozícia, ktorá má definované určité väzby a atribúty. Medzi základné väzby patrí prepojenie na katalóg pracovných miest (obsahuje opisy pracovných miest a požiadavky kladené na pracovné miesta) a ďalej prostredníctvom rôznych foriem obsadenie pozície na databázu zamestnancov (obsahuje údaje o zamestnancoch). Atribúty vzťahujúce sa na pozíciu sa jednak preberajú z väzieb (z pracovného miesta požiadavky, z údajov o zamestnancoch skutočnosť) alebo sa špecifické požiadavky môžu definovať priamo k danej pozícii. Systém umožňuje definíciu viacerých paralelných organizačných schém a automatizovane spravuje obsadenie schémy zamestnancami podľa skutočností uvedených v personálnej databáze.
  • Táto koncepcia umožňuje kedykoľvek porovnávať plánované a skutočné kvalifikačné predpoklady zamestnanca tak na funkciu, v ktorej je zaradený, ako aj na plánovanú funkciu. S tým úzko súvisí plánovanie rezerv a postupov, kde je poskytovaná podpora pre výber a prípravu personálnych rezerv, modelovanie kariéry vybraných zamestnancov, ich hodnotenie a testovanie podľa zvolených kritérií.
  • Systém pripravuje plán školení na základe výberu vhodných kurzov a školení pre zamestnancov vyhodnotením disproporcií medzi plánovanými a skutočnými kvalifikačnými požiadavkami. Po zaradení zamestnancov systém sleduje priebeh a ukončenie kurzov, keď aktualizuje automaticky dosiahnutú kvalifikáciu zamestnancov. Sú tu spracovávané aj všetky informácie o nákladoch na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, na posúdenie z požadovaných hľadísk.
  • Súčasťou riešenia je aj práca s databázou uchádzačov o zamestnanie v organizácii. V priebežne aktualizovanej databáze možno podľa zvolených kritérií vyhľadávať vhodných kandidátov na potrebné pozície, vyhodnocovať ich kvalifikáciu a ďalšie predpoklady na výkon profesie v organizácii.
  • Súčasne možno evidovať náborové akcie a následne ich vyhodnocovať z hľadiska efektivity (získaní uchádzači, prijatí zamestnanci) a nákladovosti.
  • V oblasti hodnotenia zamestnancov systém ponúka prostriedky na plánovanie a realizáciu periodických aj jednorazových hodnotiacich akcií. Hodnotiaca akcia má formu vyhodnotenia definovaných hodnotiacich kritérií (vrátane multikriteriálneho hodnotenia), vyhodnotenia plnenia pracovných činností a aktivít zamestnanca a slovného hodnotenia. Pri definícii hodnotiacej akcie je možné stanoviť požadované alebo plánované hodnoty plnenia kritérií zamestnancom s možnosťou vyhodnotenia odchýlok plánovaných a reálnych hodnôt. Zamestnancovi je možné vytvoriť individualizovaný plán rozvoja s priamym prepojením na plán vzdelávania a s možnosťou vyhodnotenia plánu na konci hodnoteného obdobia.
  • Oblasť vybavenia pracovných miest poskytuje nástroje na sledovanie požiadaviek na vybavenie zamestnancov (pracovných miest, pracovných pozícií) pracovnými pomôckami a ostatným pracovným vybavením. Z hľadiska skutočného čerpania je potom možné sledovať pridelenie jednotlivých pracovných prostriedkov zamestnancom vrátane podrobných informácií o čase a platnosti pridelenia, vzniknutých nákladov aj informácií o samotnom prostriedku. Pre vybrané typy vybavení (automobily, výpočtová technika, telefónne prístroje, karty) je možné využiť katalóg prostriedkov.
  • Analogicky s oblasťou vybavenia je spracovaná problematika systému zamestnaneckých výhod, sledovanie nároku zamestnancov na čerpanie jeho položiek a sledovanie skutočného čerpania jednotlivých položiek systému benefitov. Systém môže byť založený aj na čerpaní z individuálnych zamestnaneckých účtov, pričom systém poskytuje prostriedky na definíciu štruktúry nároku tohto typu čerpania (definícia parametrov cafeteria systému).

Naše ďalšie riešenie

Mzdy

Číslam a výplatným páskam rozumieme ako málokto. Nechajte za seba pracovať náš program. Presne, prehľadne, spoľahlivo.

Personalistika

Zamestnanec nie je len súbor archivovaných dokumentov. Je to človek so svojimi potrebami, vlastnosťami a špecifikami.

HR Portál

Zjednodušte sebe a svojim zamestnancom prácu s personálnymi dátami a kontrolu nad udalosťami/termínmi.

Zaujali sme vás?

Radi vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

Kontaktujte nás