Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti je vyrovnanie daňovej povinnosti zamestnanca za príslušné zdaňovacie obdobie. Upravuje ho zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov. Zamestnávateľ ho vykoná na základe písomnej žiadosti zamestnanca.

Povinnosť podať daňové priznanie má každý daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy presiahli v roku 2023 sumu 2 461,41 €.

O ročné zúčtovanie dane však môže požiadať len zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov.

Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023? 
 • zamestnanec, ktorý v danom roku poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (podľa § 5 zákona o dani z príjmov),
 • zamestnanec, ktorý poberal v danom roku len príjmy, ktoré plynuli zo zdrojov na území Slovenskej republiky,
 • zamestnanec, ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov a neuplatnil si postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov (t.z. neuplatní si ich „oddanenie“ s cieľom vrátenia zrážkovej dane),
 • zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov (t.z. nemal iné príjmy, ako napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti),
 • zamestnanec, ktorý nie je povinný zvýšiť svoj základ dane pri porušení podmienok starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, ak si uplatnil odpočet nezdaniteľnej časti základu dane súvisiacej s niektorým z týchto dôchodkových sporení.

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane len na základe písomnej žiadosti zamestnanca, a to na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva určuje finančná správa Slovenskej republiky a je zverejnené na webovej stránke FS SR (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv).

 Termín na predloženie žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2023

Vyplnenú a podpísanú žiadosť musí zamestnanec predložiť svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2024.

Spolu so žiadosťou musí predložiť všetky potrebné doklady na jeho vykonanie (napríklad potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od iných zamestnávateľov, rodné listy detí, potvrdenia o škole, sobášny list a iné).

Ak mal zamestnanec za rok 2023 viacerých zamestnávateľov, ktorého z nich môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane?

Zamestnanec môže o vykonanie ročného zúčtovania dane požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého počas roka 2023 pracoval.

Ak zamestnanec v roku 2023 neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, zamestnávateľ, ktorého požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok.

Zamestnanec, ktorý mal viacerých zamestnávateľov, bude potrebovať doložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania potvrdenia o zdaniteľnej mzde za rok 2023 od všetkých zamestnávateľov („Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. za zdaňovacie obdobie roka 2023“).

Ak zamestnanec nepožiada do 15. februára 2024 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo nepredloží všetky potrebné doklady v stanovenom termíne, zamestnávateľ nesmie ročné zúčtovanie zamestnancovi vykonať a zamestnanec bude povinný podať daňové priznanie sám.

Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľný príjem, vystaviť a doručiť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet zdaniteľných príjmov, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a daňového bonusu.

Takýmto dokladom je tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2023″. 

Zamestnávateľ má povinnosť vystaviť a doručiť potvrdenie zamestnancovi:

 • do 12.2.2024 (keďže 10.2.2024 je víkend) na základe žiadosti zamestnanca, ktorú mu zamestnanec doručí v písomnej forme najneskôr do 5.2.2024,
 • do 11.3.2024 (keďže 10.3.2024 je víkend) bez žiadosti zamestnanca.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie na základe:

 • údajov o vyplatených a zúčtovaných príjmoch uvedených v potvrdení o zdaniteľných príjmoch,
 • dokladov preukazujúcich nárok na odpočet nezdaniteľných časti a daňové bonusy.

V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane si zamestnanec môže uplatniť najmä tieto daňové zvýhodnenia:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť,
 • daňový bonus na dieťa/deti,
 • daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie,
 • zamestnaneckú prémiu.

Aby si však uvedené daňové zvýhodnenie mohol zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023 uplatniť, musí spolu so žiadosťou o vykonanie predložiť zamestnávateľovi aj príslušné doklady, napríklad:

 • nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na zamestnanca sa preukazuje len vtedy, ak bol zamestnanec na začiatku roka 2023 poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov (starobný dôchodok, výsluhový dôchodok). Zamestnanec, ktorý bol k 1.1.2023 poberateľom dôchodku a jeho celkový príjem dôchodku bol nižší, ako je ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t.j. suma 4 922,82 €, zamestnávateľovi predloží podľa § 37 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o celkovej ročnej sume vyplateného dôchodku,
 • nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku/manžela sa podľa § 37 ods. 1 zákona o dani z príjmov preukazuje sobášnym listom, čestným vyhlásením zamestnanca o výške vlastného príjmu manželky (manžela) a ďalšími dokladmi, ktoré preukazujú oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Napríklad, ak bola manželka v roku 2023 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, túto skutočnosť preukáže potvrdením od príslušného úradu, vždy s uvedením obdobia (odkedy a dokedy), ak sa manželka starala o maloleté dieťa do 3 rokov veku, uvedenú skutočnosť tiež doloží potvrdením.
 • nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na DDS – na uplatnenie musí zamestnávateľovi predložiť doklad vystavený oprávneným subjektom (výpis z osobného účtu sporiteľa). Ak príspevok na DDS odvádza zamestnávateľ a zamestnanec mu preukáže splnenie podmienok uvedených v § 11 ods. 12 zákona o dani z príjmov, potom nemá zamestnanec povinnosť preukazovať nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane,
 • nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základ dane na kúpeľnú starostlivosť zamestnanec uplatňuje predložením preukázateľného dokladu o zaplatení úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženej v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach na základe povolenia podľa osobitných predpisov (§ 37 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov),
 • nárok na daňový bonus na vyživované dieťa/deti zamestnanec preukazuje rodným listom dieťaťa a potvrdením o návšteve školy, ak ide o dieťa, ktoré už skončilo povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdením o poberaní rodinného prídavku na dieťa; v prípade dieťaťa manželky aj predložením sobášneho listu; ak ide o dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, je nutné doložiť aj rozhodnutie príslušného orgánu o tejto skutočnosti,
 • nárok na daňový bonus na zaplatené úroky zamestnanec preukazuje potvrdením z banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie,
 • nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky si môže zamestnanec uplatniť len ak si neuplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a Zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2023; nárok zamestnanec preukazuje potvrdením z banky podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie.
Dokedy je zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023?

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie dane za zamestnancov, ktorí o to požiadali, v termíne najneskôr do 31. marca 2023 na tlačive „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023 podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov“. Vzor tlačiva sa otvorí po kliknutí alebo je zverejnený na webovej stránke FS SR.

V termíne do 2. apríla 2024 je zamestnávateľ povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie dane, vydať potvrdenie o vykonanom ročnom zúčtovaní.

Za nevykonanie ročného zúčtovania dane hrozí zamestnávateľovi pokuta od správcu dane najmenej 15 eur za každé nevykonané ročné zúčtovanie dane príslušnému zamestnancovi.

V prípade, že zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 vyznačil, že chce darovať 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov, zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancovi do 15. apríla 2024 podľa § 39 ods. 7 zákona Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023. Do 30. apríla 2024 zamestnávateľ vystaví a doručí zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2023.

Po vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2023 má zamestnávateľ povinnosť vrátiť preplatok alebo zraziť nedoplatok zamestnancovi, ktorý je výsledkom ročného zúčtovania dane.

Preplatok na dani

Zamestnancovi môže vzniknúť preplatok na dani, ak preddavky na daň počas zdaňovacieho obdobia, ktoré mu zamestnávateľ zrážal sú vyššie ako vypočítaná daňová povinnosť v ročnom zúčtovaní za rok 2023.

Preplatok na dani je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vrátiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2024; v rovnakom termíne je zamestnávateľ povinný vyplatiť aj zamestnaneckú prémiu, či daňový bonus (ak zamestnancovi na tieto plnenia vznikol nárok).

Nedoplatok na dani

Zamestnancovi môže vzniknúť nedoplatok na dani, ak preddavky na daň počas zdaňovacieho obdobia, ktoré mu zamestnávateľ zrážal boli nižšie ako vypočítaná daňová povinnosť v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023.

V prípade, ak daňový nedoplatok presahuje sumu 5 eur, zamestnávateľ zrazí zamestnancovi tento daňový nedoplatok zo mzdy najneskôr do konca roka 2024. Ak si zamestnanec uplatnil daňový bonus v ročnom zúčtovaní, zamestnávateľ daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania dane zníži o sumu daňového bonusu a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume nižšej ako 5 eur.

Ak chce zamestnanec darovať 2 % alebo 3 % dane, zamestnávateľ zrazí zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy, prípadne zníži sumu daňového bonusu na vyplatenie aj nedoplatok v sume nižšej alebo rovnej 5 eur najneskôr do 30. apríla 2024, to znamená najneskôr pri vyúčtovaní mzdy za marec.