Placené volno vedoucích na táboře

V předchozích letech měli nárok zaměstnanci na čerpání 3 týdnů neplaceného volna v kalendářním roce podle § 203, odst. 2 písm. h) Zákoníku práce:

 h) k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež, „

Podmínkou poskytnutí volna byla skutečnost, že tomu nebránily vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží (v souvislosti s táborem, na který žádal o poskytnutí pracovního volna). Tato úprava platí i nadále.

Zaměstnanec zažádá písemně o neplacené volno v délce až 3 týdnů, z toho o 1 týden s náhradou mzdy.

Dohodnutou část z tohoto pracovního volna (1 týden) proplatí zaměstnavatel žadateli v běžném výplatním termínu.

Zákoník práce v § 350a stanoví, že týdnem se pro účely tohoto zákona rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů. Nejde tedy o kalendářní týden, a proto týden ve smyslu zákoníku práce může začínat kterýmkoli kalendářním dnem a skončí uplynutím následujících 6 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Náhrada mzdy bude poskytnuta za směny, které do tohoto období připadají (u kratších pracovních úvazků to bude např. jen 1 směna, u plného pracovního úvazku zpravidla 5 směn).

Pro rok 2022 bude brána jako max. hranice průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 ve výši 37 047,- Kč (viz. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 494/2021 Sb.) Zaměstnavatel se může rozhodnout i pro poskytnutí náhrady mzdy přesahující tento zákonný nárok – tato nenároková část náhrady mzdy však zaměstnavateli nebude refundována ze strany OSSZ. Některé OSSZ mohou požadovat potvrzení o tom, že se zaměstnanec skutečně tábora zúčastnil.

Zaměstnavatel po vyplacení náhrady mzdy (platu) zaměstnanci podá na příslušnou OSSZ žádost o refundaci zákonem nárokovatelné náhrady. Zaměstnavatel může OSSZ žádat o refundaci nejpozději do 3 let od vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci. Přiloží při tom doklad o vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci a o splnění zákonných požadavků ze strany zaměstnance (toto potvrzuje původní žádost zaměstnance o neplacené volno).

Zaměstnavatel může OSSZ podat žádost o refundaci nejpozději do 3let od vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci.

Zaměstnavatel použije jednu ze mzdových složek pro náhrady mzdy 575-578 – 100%. Pozor na výši proplacené náhrady k refundaci. Max. 37 047,- Kč (37047/4,348/40=213,00 hodinový výdělek)

V Nuggetu se generovat formulář nebude, lze ho vygenerovat na stránkách ČSSZ