Mimořádný příspěvek ke karanténě a izolaci (tzv. izolačka) v programu

Platnost od 1.3.2021 do 30.4.2021

Podmínky nároku

Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény (izolace), příspěvek ve výši 370 Kč. Pokud by ale součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhnul 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Čili zaměstnanci přísluší příspěvek nejvýše v takové výši, která společně s náhradou příjmu činí 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin. Příspěvek nepřísluší za kalendářní den, ve kterém zaměstnanec směnu odpracoval, a vzniklo mu tak právo na mzdu, plat nebo odměnu.

Výplata

 • Program počítá příspěvek po zadání nepřítomnosti v časovém fondu v okně datumů kódem 6 karanténa (izolace) a výplata příspěvku přímo souvisí s výplatnou náhrady mzdy. Příspěvek se vyplácí pod mzdovou složkou 6691 – Příplatek při karanténě.
 •  Aktivace mzdové složky je automatická, uživatel si pouze nastaví účty ve funkci 2–4–2.
 • U vygenerované mzdové složky 6691 se znázorní datumy v simulaci výpočtu i na výplatní pásce. Tyto datumy nekopírují vždy délku výplaty příspěvku, ale délku náhrady příjmu při karanténě.
 • Nárok na příspěvek je pouze z pojistného vztahu.
 • Pozor: mzdová účetní si určí, zda např. DPP je pojistným poměrem, pokud ne, tak nezadává nepřítomnost do programu.
 • Souběhy pojištěných vztahů se řeší samostatně.
 • Na příspěvek nemá nárok zaměstnanec, kterému byla nařízena karanténa v době 5 ti dnů po návratu ze zahraničí (netýká se služebních cest).
 • Mzdová účetní má možnost vypnout výplatu příspěvku zaměstnanci – odkliknutím políčka Izolačka při zadání v okně datumů.
 • Karanténa (izolace), jejíž začátek je před 1. březnem, náleží výplata příspěvku až po účinnosti zákona, tj. od 5. března.

Přehled e-neschopenek znázorňuje aktuální druh pracovní neschopnosti. Pokud se v průběhu neschopnosti změnil její druh a je již převedena do časového fondu, je nutné tento druh změnit v Okně datumů ručně.

Kontrola vyplacených příspěvků

Přehled vyplacených příspěvků je v sestavě LZ350 ve funkci 8–3.

Příspěvek je uveden na výplatní pásce pod mzdovou složkou 6691 – Příplatek při karanténě.

Nepromítá se do hrubé mzdy, nepočítá se do průměrného výdělku, neodvádí se z něho daň, sociální a zdravotní pojištění.

Příspěvek se nezapočítává do příjmu, ze kterého se sráží exekuce. Není příjmem pro sociální dávky.

Nárok na příspěvek lze uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény.

Příspěvek musí být vyplacen nejpozději do konce druhého měsíce po měsíci, kdy si zaměstnavatel odečte příspěvek od odvodů (to je v případě nějakých došetření).

Doplatek příspěvku lze zadat přímo do časového fondu mzdovou složkou 6691 a částkou.

Odečet příspěvků od pojistného na SP

 • Zaměstnavatel uplatňuje odečet příspěvku od pojistného na předepsaném tiskopisu Přehled o výši pojistného, na kterém zároveň vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje, a také úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá.
 • Ve funkci 8–9-5 sociální pojistné – Přehled – při tvorbě se počet příspěvků a částka vyplacených příspěvků propíše do sestavy a sníží odvod pojistného na sociální zabezpečení na novém tiskopise.
 • Ve funkci 11–12 PVPOJ dojde k vytvoření nového .xml souboru pro zaslání na ČSSZ.
 • O částku vyplacených příspěvků se sníží odvod na sociální pojištění v příkazech ve funkci 11–2 automaticky.
 • Bude-li úhrn karanténních příspěvků, které od pojistného zaměstnavatel odečítá, vyšší než celkové pojistné (pojistné za zaměstnance + pojistné za zaměstnavatele), bude na přehledu vykázána částka pojistného k úhradě v záporné hodnotě. V takovém případě se tato částka považuje za přeplatek na pojistném a Přehled o výši pojistného se považuje za žádost o vrácení tohoto přeplatku. Přeplatek bude zaměstnavateli vrácen, pokud není jiného splatného závazku vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení.

E-neschopenky – Nový příznak označující změnu druhu DPN „?“

V Přehledu E-neschopenek zavádíme nový příznak „?“ ve sloupečku informujícím, zda se jedná o Karanténu (K) či Izolaci (I).  Tento příznak se zobrazí v případě, kdy se mění původně necovidová diagnóza na COVID diagnózu nebo obráceně. Je tak indikací, že s neschopenkou je třeba provést další kroky, např. změnit druh nepřítomnosti v časovém fondu.

Změny druhu neschopnosti při různém způsobu získávání e-neschopenek

Certifikátem

Změny druhu neschopnosti se načtou i zpětně, jelikož program bývá standardně nastaven, aby stahoval eNeschopenky 30 dní do minulosti.

Datovou schránkou

změny druhu neschopnosti by se měly načítat i zpětně, pokud původní neschopenka nebyla z datové schránky smazána.

Zadáváte ručně – změny druhu neschopnosti můžete změnit zakliknutím obou políček Karanténa a Izolace v detailu e-neschopenky.

Poté se zobrazí „?“ ve sloupečku informujícím, zda se jedná o Karanténu (K) či Izolaci (I) v Přehledu E-neschopenek.

Jak bude program fungovat v jednotlivých případech

 • a) Lékař vydal neschopenku od 1.3. s necovidovou diagnózou (např. rýma). 5.3. má zaměstnanec pozitivní test, proto mu lékař vydá změnové hlášení na COVID diagnózu s platností změny od 1.3.
  • V programu je třeba změnit druh nepřítomnosti z nemoci na karanténu a program pak vyplatí 14 dnů náhrady mzdy + 14 dnů Izolačky.
 • b) Lékař vydal neschopenku od 1.3. s necovidovou diagnózou (např. zlomená noha). 5.3. má zaměstnanec pozitivní test, proto mu lékař ukončí neschopnost pro zlomenou nohu a vystaví novou neschopenku na COVID diagnózu. (tento postup je správný a lékaři by se jím měli řídit).
  • V programu bude zvlášť řádek nepřítomnosti pro původní nemoc a pro novou karanténu. Program vyplatí 14 dnů náhrady mzdy + 14 dnů Izolačky od začátku platnosti COVID neschopnosti.
 • c) V případě navazující Karantény na COVID neschopnost s příznakem Izolace, které vznikly po 1. 3. 2021 se z pohledu ČSSZ nahlíží jako na jednu událost.  Z ČSSZ se do Přehledu E-neschopenek načtou samostatně, tzn. ve dvou řádcích Karanténa a Izolace.
  • Zde by měl být nárok pouze na jednu náhradu mzdy 14 dnů + 14 dnů Izolačka.
  • V tomto případě je nutné po převedení do časového fondu udělat ruční korekci, kdy v časovém fondu ponecháte pouze jednu DPN pod kódem 6 – Karanténa, ale upravíte její délku trvání na celé období navazujících neschopností. Číslo neschopenky zadané v časovém fondu by mělo být to, které je u DPN s delším trváním.
  • Díky tomu bude vyplacena náhrada mzdy a Izolačka pouze jednou, tj. 14 dnů náhrady mzdy a 14 dnů Izolačky a v přehledu NEMPRI bude správné číslo neschopenky.  U posledního příkladu se názory a výklad pracovníků ČSSZ různí, proto nemůžeme k této věci zaujmout jasné stanovisko.
 • d) Lékař vydal neschopenku 1.3. s necovidovou diagnózou (např. zlomená noha).
  • 5. 3. má zaměstnanec pozitivní test. Lékař vydá změnové hlášení k DPN, kde od 5. 3. je uvedena COVID diagnóza. (tzn. změna druhu nemoci na COVID diagnózu v průběhu původní neschopnosti).

První výklad ČSSZ říká, že tato situaci nastat nemůže, protože změna druhu nemoci se provede vždy na celou DPN. Program by vyplatil 14 dnů náhrady mzdy + 14 dnů Izolačky.

Druhý výklad ČSSZ říká, že tato situace nastat může. Pokud by tato situace nastala, postup by měl být následující:

ČSSZ neumožňuje stahovat datum platnosti změnového hlášení u e-neschopenek, proto je nutné dělat korekci v Časovém fondu ručně.

Do Časového fondu zadá pracovní neschopnost jako necovidovou, případně COVID bez nároku na Izolačku a mimořádný příspěvek „Izolačku“ dopočítá a zadá ručně mzdovou složkou 6691.

Připomínáme, že Přehled e-neschopenek znázorňuje aktuální druh pracovní neschopnosti. Pokud se v průběhu neschopnosti změnil její druh,  a je již převedena do časového fondu, je nutné tento druh změnit v Okně datumů ručně.  Oprava druhu DPN pokračující z minulého měsíce – změna z nemoci na karanténu (izolaci).

Příklad č.1

Došlo ke změně druhu nepřítomnosti a nepřítomnost ještě nebyla ukončena. DPN z února, jsme v účetním období březen.   Původní PN: nemoc od 25.2., likvidace DO 28.2. (máme potvrzení o trvání DPN k 28.2.), DPN dosud neukončena.

Přišla změna druhu původní PN: nově – karanténa od 25.2.   Ukončení Karantény: 25.2.- 15.3.

1) Ukončíme původní nemoc k 1.3. (tj. prvnímu dni v březnu), Likvidovat DO nevyplňujeme (už bylo likvidováno)

2) Zadáme nový záznam Karanténa (6), kde bude Neschopen OD a Likvidovat OD stejné, jako v původní DPN.

Zadání Nepřítomnost Neschopen OD Likv.OD Schopen OD Likv.DO
Původní(jak bylo zadáno v únoru) 1 25.2. 25.2 28.2.
Ukončení původní DPN 1 25.2. 1.3. 1.3.
Nový záznam – karanténa 6 25.2. 25.2. 16.3. 15.3.
 • Vždy kontroluji v Simulaci II.
 • Program automaticky změní původní druh na nový

Příklad č. 2

Došlo ke změně druhu nepřítomnosti a nepřítomnost ještě nebyla ukončena. DPN z února, jsme v účetním období březen.

Původní PN: nemoc od 25.2., v únoru nebylo likvidováno (nemáme potvrzení o trvání DPN k 28. 2.), DPN dosud neukončena   Přišla změna druhu původní PN: nově – karanténa od 25.2.   Ukončení karantény: 25. 2.- 15. 3.

1) Ukončíme původní nemoc k 1.3. (tj. prvnímu dni v březnu), Likvidovat DO 28. 2.    

2) Vygenerujeme mzdové složky nemoci a pomocí tlačítka Alt + G vymažeme hodiny a dny u náhrady příjmu kód 619. Vymažeme hodiny a dny u kódu 610 Nemoc bez výplaty dávek.

3) Zadáme nový záznam Karanténa (6), kde bude Neschopen OD a Likvidovat OD stejné, jako v původní DPN.

Zadání Nepřítomnost Neschopen OD Likv.OD Schopen OD Likv.DO
Původní(jak bylo zadáno v únoru) 1 25.2. 25.2
Ukončení původní DPN 1 25.2. 25.2. 1.3. 28.2
Nový záznam – karanténa 6 25.2. 25.2. 16.3. 15.3.
 • Vždy kontroluji v Simulaci II.
 • Program automaticky změní původní druh na nový