Krácení dovolené za absence v roce 2021

Základní pravidla krácení dovolené

Zaměstnanec neomluveně zamešká celou svoji směnu. Zaměstnavatel může ale neomluvené zameškání směn kratších částí jednotlivých směn sčítat. Ke krácení dovolené lze přistoupit, až dosáhne neomluvená absence délky celé směny.

Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném roce, se krátí pouze pro neomluvené zameškání směny, ke kterému došlo ve stejném kalendářním roce.

Pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trvá celý kalendářní rok – musí být zaměstnanci poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů ( za předpokladu , že mu na ni vznikne právo). Nebude-li splněna podmínka trvání pracovního poměru po celý kalendářní rok, lze dovolenou zkrátit v celém rozsahu.

Rozsah krácení dovolené

Do 31. 12. 2020 mohl zaměstnavatel krátit dovolenou 1 : 3 jeden den absence : 3 dny dovolené

Od 1. 1. 2021 může zaměstnavatel krátit dovolenou 1 : 1 jeden den absence : 1 den dovolené

Změna v rozsahu krácení dovolené ze dnů na hodiny je nutné dodržet pravidlo, že krácení dovolené přichází v úvahu, jen když zaměstnanec neomluveně zameškal (minimálně) celou svoji směnu.

Nejde jen o krácení za absenci, ale absence má vliv i na samotný výpočet nároku na dovolenou.

Je to dáno jinou konstrukcí vzniku práva na dovolenou, a to ve vazbě na celkový počet hodin odpracovaných zaměstnance v příslušném kalendářním roce.

Technika krácení

  • Zaměstnavatel bude krátit dovolenou zaměstnanci z části dovolené, která mu ještě zbývá.
  • Zaměstnavatel bude krátit dovolenou zaměstnanci, kterou si již vyčerpal. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli tuto dovolenou vrátit. Zákoník práce umožňuje srážku povést i bez souhlasu zaměstnance. Zaměstnanec je povinen vrátit zaměstnavateli vyplacenou náhradu mzdy nebo platu, tedy náhradu mzdy, kterou zaměstnavatel zaměstnanci za přečerpanou dovolenou již poskytl a jejíž výše se odvíjela od průměrného výdělku zaměstnance platného v době, kdy jím byla dovolená čerpána.

Informace zaměstnanci o krácení

Je nezbytné informovat zaměstnance o krácení dovolené. Zaměstnavatel sděluje, že přistoupil ke krácení a uvádí i rozsah krácení. Zpravidla se děje vytýkacím dopisem nebo dokumentem o rozvázání pracovního poměru.

Projednání s odborovou organizací

U zaměstnavatele, kde působí odborová organizace je nutné projednat s odbory.

Lze trestat zaměstnance současně krácením dovolené a případným rozvázáním pracovního poměru?

Je možné tzv. „ dvojího trestání“ postihovat zaměstnance za stejné porušení jeho povinností více způsoby?

Zaměstnavateli takový postup zapovězen není. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 29. 8. 2019 , sp.zn.21Cdo2296/2018.