Výber z legislatívnych noviniek od roku 2023

1. Minimálna mzda od januára 2023

Od 1. 1. 2023 je v platnosti mesačná minimálna mzda vo výške 700 eur.

 • 4,023€ za každú odpracovanú hodinu pri úväzku 40 hod
 • 4,153€ za každú odpracovanú hodinu pri úväzku 38,75 hod
 • 4,291€ za každú odpracovanú hodinu pri úväzku 37,5 hod

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2023 podľa stupňov náročnosti práce:

stupeň náročnosti mesačná mzda 2023 hodinová mzda 40 hod úväzok hodinová mzda 38,75 hod. úväzok hodinová mzda 37,5 hod úväzok
1. 700 4,023 4,153 4,291
2. 816 4,69 4,841 5,003
3. 932 5,356 5,529 5,713
4. 1048 6,023 6,217 6,425
5. 1164 6,69 6,906 7,136
6. 1280 7,356 7,593 7,846

Minimálne mzdové nároky pre rok 2023 sa určujú ako sumy pre rok 2020 navýšené o 120 eur. Navýšenie je o sumu, o ktorú sa v roku 2023 oproti roku 2020 navýšila minimálna mzda.

 • Výpočet pri hodinovej mzde 40h/t: 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde
 • Výpočet pri hodinovej mzde 38,75h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/38,75
 • Výpočet pri hodinovej mzde 37,5h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/37,5
  Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).

POZOR! Priemer vypočítaný za 4Q 2022 použitý v 1Q 2023 musí byť aspoň vo výške min. mzdy.

Pôvodné hodnoty: 646€/mesiac; 3,713€/hod

2. Zmeny v legislatívnom nastavení príplatkov za prácu

Nastavenie príplatkov do 31. mája 2023.
Podľa doterajšieho zákona, ktorý je v súčasnosti stále účinný, sú príplatky za prácu rozdelené do dvoch skupín. Ich suma je buď priamo stanovená v zákone, alebo sa ich výška viaže na priemernú či minimálnu mzdu.

príplatok základná čiastka při pravidelnej práci riziková práca
za sobotu 1,79 € 1,61 €
za nedeľu 3,58 € 3,22 €
za nočnú prácu 1,43 € 1,25 € 1,79 €
za sťažený výkon práce 0,72 €
za sviatok – dohody 4,02 €
priplatok neaktívny na prasovisku nekatívny mimo pracovisko
pohotovosť 3,713 € 0,72 €
Pôvodná hodnota: 3,58 €

3. Daňový bonus na dieťa – Zmena vekovej hranice

V roku 2023 platí, že výška daňového bonusu na dieťa sa rozlišuje v závislosti od veku vyživovaného dieťaťa, pričom vek vyživovaného dieťaťa sa rozlišuje do dvoch vekových hraníc (do 18 rokov a nad 18 rokov veku).

Veková kategória Pôvodné hodnoty Nové hodnoty
do 18 rokov 70 € 140 €
nad 18 rokov 40 € 50 €

Maximálna výška daňového bonusu na dieťa (mesačná, resp. ročná) je ohraničená percentom zo základu dane, z čoho vyplýva, že po novom výpočte, nemusí mať nárok každý zamestnanec na plnú výšku daňového bonusu.

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 % až 55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

Počet vyživ. detí Percentuálny limit základu dane
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách, výsledky sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky.

4. Minimálne zdravotné odvody zamestnanca  

Národná rada SR dňa 22. decembra 2022 schválila zákon č. 518/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou tohto návrhu je aj Čl. VII, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Najdôležitejšou zmenou je zavedenie minimálneho poistného zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2023.

Podstata zavedenia minimálneho poistného zamestnanca spočíva v tom, že poistenec – zamestnanec bude platiť poistné na zdravotné poistenie vypočítané najmenej zo sumy životného minima, ktorá je platná k 1.1. daného roka, a to bez ohľadu na to, aký bude mať skutočný príjem u zamestnávateľa.

Minimálny preddavok zamestnanca je podľa § 16a ods. 1 súčet:

 • Preddavku na poistné zamestnanca vypočítaného ako 4 % zo sumy životného minima – bez zohľadnenia odpočítateľnej položky a
 • Preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca vypočítaného ako 10 % zo sumy životného minima – bez zohľadnenia odpočítateľnej položky.

Počas roka 2023 je minimálny preddavok zamestnanca súčet:

 • Preddavku na poistné zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 4 % z 234,42 € – bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 9,37 €,
 • Preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 10 % z 234,42 € – bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 23,44 €.
  Minimálny preddavok zamestnanca je počas roka 2023 suma 9,37 € + 23,44 € = 32,81 €.

Minimálny preddavok zamestnanca sa podľa § 16a ods. 2 znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých:

 • Bol zamestnanec súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou
 • Bol zamestnanec súčasne poistencom štátu (napr. študent, dôchodca, osoba poberajúca rodičovský príspevok, nemocenské, ošetrovné, materské…)
 • Bol zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím
 • Bol zamestnanec vyhlásený za nezvestnú osobu alebo sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.

5. Nová odvodová odpočítateľná položka

Od 1. januára 2023 sa zavádza nová odvodová odpočítateľná položka pre dohodárov – študentov a dôchodcov ale aj pre sezónne práce.

Odvodová odpočítateľná položka je pre dohodárov – študentov a dôchodcov 200 eur za kalendárny mesiac.
Ak vymeriavací základ zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody je za kalendárny mesiac nižší ako 200 eur, odvodová odpočítateľná položka je v sume tohto vymeriavacieho základu.
Odvodová odpočítateľná položka je pri sezónnej práci je 605,50 eura.