Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV)

V súvislosti so zavedením ročného zúčtovania Sociálna poisťovňa od 1.1.2021 prideľuje identifikačné čísla právneho vzťahu zamestnanca. Dôvodom je potreba osobitne viesť evidenciu na úrovni právneho vzťahu, aby bolo možné v budúcnosti (prvýkrát za rok 2023) vykonať ročné zúčtovanie.

Od 14. januára 2021 je potrebné uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené na Registračnom liste fyzickej osoby, v Mesačných výkazoch poistného a príspevkov za obdobia od 01/2021 a vo Výkazoch poistného a príspevkov za obdobia od 01/2021 (len za riadky prílohy s obdobím 01/2021 a vyššie).

Zároveň má Sociálna poisťovňa povinnosť najneskôr do 31. januára 2021 oznámiť zamestnávateľom IČPV pre zamestnancov, ktorí boli prihlásení do registra do 31. decembra 2020 a zároveň sú k 1. januáru 2021 v právnom vzťahu k zamestnávateľovi. IČPV pre zamestnancov, ktorí boli prihlásení po 31. decembri 2020 do registra, oznámi Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi bezodkladne.

IČPV je dvanásťmiestne číslo pridelené konkrétnemu právnemu vzťahu, to znamená, že v prípade ak má zamestnanec u zamestnávateľa viac pracovných vzťahov, ku každému z nich bude pridelené iné IČPV.

Kde nájdete pridelené IČPV?

Pridelené IČPV pre zamestnancov nájdete po prihlásení sa na portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne v časti Register. Kliknutím na tlačidlo Aktuálny stav IČPV sa súbor stiahne do počítača vo formáte CSV . Takto stiahnutý súbor si následne importujte do mzdového programu.

Jako naimportovat?

V programe Nugget sme pre vás pripravili Užívateľský program s názvom „Import IČPV“. Nájdete ho vo funkcii M12.5. Vďaka nemu nemusíte prepisovať jednotlivé IČPV, program sa o všetko postará.