Časté dotazy

 • U zákazníka je určen obvykle jeden hlavní správce aplikace Nugget, s veškerými administrátorskými oprávněními.
  Ten pak zakládá a aktualizuje profily jednotlivých uživatelů. Má řadu možností, jak nastavovat přístupová práva (na položky menu, střediska, skupiny údajů i jednotlivé údaje) a dále stanovovat až do úrovně jednotlivých údajů oprávnění - zda je daný údaj dovoleno zobrazit resp. aktualizovat.
  Správce systému má k dispozici podrobný manuál, jeho aktivity jsou protokolovány.
 • Hlavními důvody jsou:

  - odchod stávající účetní a nutnost rychlého řešení tohoto výpadku
  - komplikace se stávajícím zpracovatelem mezd
  - zjištění pochybení či závad ve zpracování mezd
  - snaha o snížení nákladů na zpracování mzdové agendy

 • Politika hesel určuje zásady pro práci s hesly – jejich rozsah, obsah, platnost a další funkce, např. že pokud správce nastaví nebo změní uživateli heslo, při prvém přihlášení vyzve systém uživatele, aby si heslo změnil.

  Na základě uživatelem schváleného formuláře ji nastaví konzultant Nugget SW při implementaci systému.
 • V zásadě ne.

  S přechody na dodavatelský způsob zpracování máme mnoho zkušeností. Máme vypracován rutinní postup přechodu, který následně individuálně přizpůsobujeme dle požadavků v jednotlivých případech.
  Nejdůležitějším se jeví prvotní určení zodpovědných osob na obou stranách a následná dostatečná komunikace mezi nimi. Stejně důležité je prvotní nastavení povinností obou stran (např. termínů, způsobů předávání podkladů apod.) a jejich dodržování.

 • Právě naopak.

  Omezení rizika je jednou z největších výhod externí mzdové účtárny. Jsou omezena dvě hlavní rizika zpracování mezd:

  - riziko chyby při zpracování – záruka za správnost zpracování v plné výši (včetně příp. náhrad škod a odškodnění za případné sankce)
  - riziko úniku informací – únik citlivých informací je vyloučen smluvní garancí

 • Ne, bohužel tuto variantu neposkytujeme.

  Ale je možné, aby byl program Nugget instalován na vašem serveru a naše účetní se k němu připojovala.
  Je také možné domluvit pravidelné individuální konzultace účetní ve vaší společnosti.

 • Může být implementován i systém dvou správců, tj. jeden z nich má oprávnění pouze zakládat a aktualizovat uživatelské profily a druhý má oprávnění pouze nastavovat autorizace k existujícím profilům.
 • Správce systému nemusí mít přístup na databázi, ten zpravidla mají pouze uživatelé v odborných útvarech – v rozsahu dle jejich autorizací.
 • Pracovník IT podpory Nugget SW připraví upgrade systému Nugget na webových stránkách v zákaznické sekci.
  O připraveném upgrade informuje pomocí e-mailu správce aplikace Nugget u zákazníka.
  Pokud se zákazník rozhodne upgrade realizovat, stáhne si upgrade z www.nuggetsw.cz a spustí funkci, která na mzdovém serveru promítne příslušný upgrade.
 • Spolupráce je nastavena tak, aby zákazník nepřišel o klíčové výhody interního zpracování.
  Outsourcing mezd nespočívá v tom, že zástupce externího dodavatele si přijde pro podklady a následně přinese v obálce vytištěné výplatní pásky.
  Praxe je taková, že klientovi je do programu Nugget umožněn vzdálený přístup, ať už jen pasivně nebo i aktivně a může tedy i sám pracovat se svými daty.

 • Moderní outsourcing mezd funguje na sdílené formě zpracování.
  Do programu Nugget může vstupovat jak naše mzdová účetní, tak personalista na straně zákazníka.
  Hlavní výhodou je skutečnost, že jak personalista, tak i účetní pracují online se stejnými daty.
  Odpadá tak nutnost si vzájemně data aktualizovat (například emailem), nebo je duplicitně evidovat. Přínosem je i snížení rizika chyb.
  Potřebné výstupy si tedy může personalista s oprávněním vytvářet dle svých aktuálních potřeb sám.
 • Součástí zprávy o nové verzi je i důvod, proč byla vytvořena.
  Na základě toho by se mzdová účetní měla rozhodnout, zda a kdy upgrade bude realizovat.
  Důvodem upgrade může být např. legislativní změna, vylepšení či doplnění funkcí a pod. V případě, že je upgrade nezbytný pro správné fungování programu, je na tuto skutečnost důrazně upozorněno.
 • Personalista může využívat modul Personalistika v plné jeho funkčnosti.
  Může například plánovat školení, zdravotní prohlídky, sledovat jejich průběh a vyhodnocovat je, zadávat dopředu nástupy i výstupy, vytvářet výstupy, sestavy a reporty.
 • Každému uživateli aplikace Client/Server lze nastavit oprávnění k práci se systémem v libovolné kombinaci z několika možností od oprávnění na jednotlivé moduly, přes jednotlivé funkce po přístupy na konkrétní osobní čísla nebo jednotlivé údaje.
 • Lze nadefinovat vzorové uživatelské profily (role), které je možno kopírovat pro nově založeného uživatele.
  Se základním nastavením vám pomohou naši konzultanti při implementaci programu.
 • Jednou z možností je využití modulu Samoobslužné funkce, který umožňuje prostřednictvím webového prohlížeče zpřístupnit zaměstnancům vybrané údaje, které se jich týkají.
  Zaměstnanec si tak může zjistit například zůstatek dovolené, zobrazit si historii výplatních pásek, očekávaná školení, anebo lékařské prohlídky.
  Na velkou část dotazů si tak najde sám odpověď. Pokud potřebuje nějaké potvrzení, tak mu ho vytiskne kontaktní osoba na straně klienta.
  Ta rovněž řeší specifické dotazy, pro které je již nutná konzultace s dodavatelem zpracování mezd.
 • Modul SF/CS – zaměstnanecký portál má vyvinuta zvláštní uživatelská oprávnění, která zajišťují, aby zaměstnanci měli přístup pouze na svá, k tomu určená data a vedoucí měli přístup pouze na data svých podřízených – v návaznosti na definovanou organizační strukturu.
  Ke každému zaměstnanci i jeho vedoucímu lze kromě rozsahu zpřístupněných dat nastavit také oprávnění na využívání jednotlivých funkcí modulu.
 • U pracovníků ve výrobě nelze předpokládat přístup k vlastnímu počítači.
  Toto lze řešit obvykle počítačem umístěným v kantýně nebo na jiném veřejném místě (u recepce). Lze využit i speciálních zařízení - kiosků, které obsahují dotykovou obrazovku a slouží přesně k těmto účelům.
 • Systém Nugget obsahuje celou škálu logovacích funkcí.
  Logují se činnosti správců systému, přihlašování a odhlašování uživatelů i změny jednotlivých údajů v databázi, provedené jednotlivými uživateli (ve struktuře datum-čas-údaj-stará hodnota-nová hodnota).
  Výpisy ze žurnálu lze pořizovat v řadě pohledů, řízených parametricky.
  Logování kritických údajů se nedá potlačit, u ostatních údajů lze rozšířené zapojení žurnálu parametrizovat v servisním modulu.
  Změna parametrů logování správcem se projeví po novém přihlášení uživatele.
 • Kontaktní osoba bývá obvykle osoba z personálního oddělení klienta, která prošla zaškolením pro práci s programem Nugget. Nahrazení mzdové účetní novou pozicí – kontaktní osoba, by pochopitelně z nákladového hlediska nedávalo smysl…
 • To není vhodné, jednak proto, že po telefonu není možné ověřit, zda člověk, který telefonuje, je skutečně tím, za koho se vydává, a tak by hrozilo riziko úniku citlivých informací.
  Dále kontaktní osoba je více seznámena jak s poměry na straně klienta, tak do velké míry se mzdovou a personální problematikou a dokáže tak přesněji a efektivněji definovat dotazy.
  Proto je výhodné řešit dotazy prostřednictvím kontaktní osoby.
 • Osvědčenou metodou je dobře vyškolená kontaktní osoba, která je schopna zaměstnancům zodpovědět dotazy.
  Specifické dotazy pak může konzultovat kontaktní osoba přes linku hot-line s odborníky Nugget. Vlastní zpracování vyplněných prohlášení pak prování externí mzdová účetní.